Xử lý hồ sơ trình và thông báo kết quả kiểm toán

Xử lý hồ sơ trình và thông báo kết quả kiểm toán

Xử lý hồ sơ trình và thông báo kết quả kiểm toán Lãnh đạo KTNN xem xét, giải quyết công việc trên cơ sở hồ sơ trình của đơn vị

0982.686.028