ke-toan-thuc-te


Tài liệu kế toán
Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản Mẫu số: 01/TTS

Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản Mẫu số: 01/TTS

Mẫu số: 01/TTS (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính)
Mẫu báo cáo sử dụng hóa đơn Mẫu số: 01/BC-SDHĐ-CNKD

Mẫu báo cáo sử dụng hóa đơn Mẫu số: 01/BC-SDHĐ-CNKD

Mẫu báo cáo sử dụng hóa đơn Mẫu số: 01/BC-SDHĐ-CNKD Áp dụng đối với cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán
Mẫu số: 01/TBT-CNKD thông báo việc nộp thuế

Mẫu số: 01/TBT-CNKD thông báo việc nộp thuế

Mẫu số: 01/TBT-CNKD (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính)
Mẫu số: 01/TBTDK-CNKD dự kiến doanh thu mức thuế khoán

Mẫu số: 01/TBTDK-CNKD dự kiến doanh thu mức thuế khoán

Mẫu số: 01/TBTDK-CNKD (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính)
Mẫu số: 01-1/BK-CNKD bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh

Mẫu số: 01-1/BK-CNKD bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh

Mẫu số: 01-1/BK-CNKD (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính) (Kèm theo Tờ khai 01/CNKD trong trường hợp tổ chức khai thay cho nhiều cá nhân kinh doanh)
Mẫu số: 01/CNKD tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh

Mẫu số: 01/CNKD tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh

Mẫu số: 01/CNKD Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính
Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Hạch toán và Định khoản Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước như thế nào hành chính sự nghiệp
Hạch toán Tài khoản 331 – Phải trả cho người bán

Hạch toán Tài khoản 331 – Phải trả cho người bán

Hướng dẫn định khoản và hạch toán Tài khoản 331 – Phải trả cho người bán trong kế toán bán hàng
Tài khoản 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

Tài khoản 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

Hướng dẫn bạn cách hạch toán và phân bổ định khoản Tài khoản 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
Hạch toán Tài khoản 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Hạch toán Tài khoản 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Hướng dẫn hạch toán và Định khoản Tài khoản 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
Hạch toán tài khoản 242 - Chi phí trả trước

Hạch toán tài khoản 242 - Chi phí trả trước

Làm sao định khoản và Hạch toán tài khoản 242 - Chi phí trả trước một cách tốt nhất
Hạch toán tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang

Hạch toán tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang

Hướng dẫn định khoản và Hạch toán tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang trong kế toán xây lắp


0982.686.028