Tài liệu kế toán
Mẫu số: 02/QTT-TNCN tờ khai quyết toán thuế TNCN

Mẫu số: 02/QTT-TNCN tờ khai quyết toán thuế TNCN

Mẫu số: 02/QTT-TNCN tờ khai quyết toán thuế TNCN Áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công
Mẫu số: 02/KK-TNCN tờ khai thuế tncn

Mẫu số: 02/KK-TNCN tờ khai thuế tncn

Mẫu số: 02/KK-TNCN tờ khai thuế tncn Áp dụng cho cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế
Mẫu số: 01/TKN-XSBHĐC tờ khai thuế năm

Mẫu số: 01/TKN-XSBHĐC tờ khai thuế năm

Mẫu số: 01/TKN-XSBHĐC tờ khai thuế năm Áp dụng cho cá nhân làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp, hoạt động kinh doanh khác chưa khấu trừ, nộp thuế trong năm
Mẫu số: 01/XSBHĐC tờ khai khấu trừ thuế tncn 2016

Mẫu số: 01/XSBHĐC tờ khai khấu trừ thuế tncn 2016

Mẫu số: 01/XSBHĐC tờ khai khấu trừ thuế tncn 2016 Áp dụng cho công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp
Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản Mẫu số: 01/TTS

Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản Mẫu số: 01/TTS

Mẫu số: 01/TTS (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính)
Mẫu báo cáo sử dụng hóa đơn Mẫu số: 01/BC-SDHĐ-CNKD

Mẫu báo cáo sử dụng hóa đơn Mẫu số: 01/BC-SDHĐ-CNKD

Mẫu báo cáo sử dụng hóa đơn Mẫu số: 01/BC-SDHĐ-CNKD Áp dụng đối với cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán
Mẫu số: 01/TBT-CNKD thông báo việc nộp thuế

Mẫu số: 01/TBT-CNKD thông báo việc nộp thuế

Mẫu số: 01/TBT-CNKD (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính)
Mẫu số: 01/TBTDK-CNKD dự kiến doanh thu mức thuế khoán

Mẫu số: 01/TBTDK-CNKD dự kiến doanh thu mức thuế khoán

Mẫu số: 01/TBTDK-CNKD (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính)
Mẫu số: 01-1/BK-CNKD bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh

Mẫu số: 01-1/BK-CNKD bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh

Mẫu số: 01-1/BK-CNKD (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính) (Kèm theo Tờ khai 01/CNKD trong trường hợp tổ chức khai thay cho nhiều cá nhân kinh doanh)
Mẫu số: 01/CNKD tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh

Mẫu số: 01/CNKD tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh

Mẫu số: 01/CNKD Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính
Hướng dẫn hạch toán mua hàng sử dụng TK 611– TT 133

Hướng dẫn hạch toán mua hàng sử dụng TK 611– TT 133

Hướng dẫn hạch toán mua hàng sử dụng TK 611– TT 133 hướng dẫn chi tiết kế toán hàng hóa mua vào, nhập kho hoặc sử dụng của doanh nghiệp
Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Hạch toán và Định khoản Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước như thế nào hành chính sự nghiệp
Hạch toán Tài khoản 331 – Phải trả cho người bán

Hạch toán Tài khoản 331 – Phải trả cho người bán

Hướng dẫn định khoản và hạch toán Tài khoản 331 – Phải trả cho người bán trong kế toán bán hàng
Tài khoản 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

Tài khoản 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

Hướng dẫn bạn cách hạch toán và phân bổ định khoản Tài khoản 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
Hạch toán Tài khoản 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Hạch toán Tài khoản 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Hướng dẫn hạch toán và Định khoản Tài khoản 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
Hạch toán tài khoản 242 - Chi phí trả trước

Hạch toán tài khoản 242 - Chi phí trả trước

Làm sao định khoản và Hạch toán tài khoản 242 - Chi phí trả trước một cách tốt nhất
Hạch toán tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang

Hạch toán tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang

Hướng dẫn định khoản và Hạch toán tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang trong kế toán xây lắp

0972.868.960