Bài tập excel tính điểm trung bình cuối năm

Mẫu Bài tập excel tính điểm trung bình cuối năm. cuối kỳ xếp loại học sinh giỏi, kém, trung bình, khá..cho giáo viên

BÀI THỰC HÀNH EXCEL SỐ 5         HUỲNH BÁ HỌC
               
1) Nhập và định dạng dữ liệu như bảng tính sau:        

DANH SÁCH THI TUYỂN

STT TÊN THÍ SINH NHẬP ĐIỂM
THUYẾT
THỰC
HÀNH
ĐTB XẾP
LOẠI
LT TH
1 Nguyễn Thái Nga 45 75 4.5 7.5 6 Trung bình
2 Trương Ngọc Lan 4 4.5 4 4.5 4.25 Rớt
3 Lý Cẩm Nhi 56 56 5.6 5.6 5.6 Trung bình
4 Lưu Thùy Nhi 7.5 6.5 7.5 6.5 7 Trung bình
5 Trần Thị Bích Tuyền 89 80 8.9 8 8.45 Khá
BẢNG XẾP LOẠI            
Điểm Xếp loại            
0 Rớt            
5 Trung bình            
8 Khá            
10 Giỏi            
 
Yêu cầu tính toán:
 
2) LÝ THUYẾT = LT/10 nếu LT>10, ngược lại LÝ THUYẾT = LT.
 
3) THỰC HÀNH = TH/10 nếu TH>10, ngược lại THỰC HÀNH = TH.
 
4) ĐTB = (LÝ THUYẾT + THỰC HÀNH)/2.
 
5) Xếp loại cho thí sinh dựa vào BẢNG XẾP LOẠI.
 
6) Trang trí cho bảng tính và lưu lại với tên Bai5.xls.
 
184.73.14.222

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn