Bài tập excel tính hàng nhập kho kế toán

Bài tập kế toán kho hướng dẫn giải Bài tập excel tính hàng nhập kho kế toán năm 2016. Được biên soạn kèm lời giải chi tiết cho bạn

BÀI THỰC HÀNH EXCEL SỐ 3      
1) Nhập và định dạng dữ liệu như bảng tính sau:    

BẢNG KÊ HÀNG NHẬP KHO

           

hàng
Tên hàng Số
lượng
Đơn giá Tiền
chiết
khấu
Thành
tiền
ML01 Máy lạnh SANYO 12 4000000 2400000 45600000
ML02 Máy lạnh HITACHI 4 2500000 0 10000000
ML03 Máy lạnh NATIONAL 5 3000000 150000 14850000
MG01 Máy giặt HITACHI 8 1500000 240000 11760000
MG02 Máy giặt NATIONAL 9 5000000 900000 44100000
TV01 Tivi LG 1 4500000 0 4500000
TV02 Tivi SONY 8 5550000 888000 43512000
TL01 Tủ lạnh HITACHI 12 6000000 3600000 68400000
TỔNG CỘNG: 8178000 242722000

 

Yêu cầu tính toán:
 
2) Định dạng cột Đơn giá có dấu phân cách hàng ngàn và đơn vị là VND.
 
"3) Tính Tiền chiết khấu như sau:
 
 Tiền chiết khấu = Đơn giá * Số lượng * Phần trăn chiết khấu.
 
 Với: phần trăm chiết khấu là 5% nếu số lượng > 10,
 
         phần trăm chiết khấu là 2% nếu 8 <= số lượng <= 10,
 
         phần trăm chiết khấu là 1% nếu 5 <= số lượng <8,
 
         phần trăm chiết khấu là 0 nếu số lượng < 5."
 
4) Thành tiền = Đơn giá * Số lượng - Tiền chiết khấu.
 
5) Tính tổng cộng cho các cột Tiền chiết khấu và Thành tiền.
 
6) Sắp xếp bảng theo thứ tự giảm dần của cột Thành tiền. (Vào Data/Sort)
 
7) Lưu bài tập với tên Bai3.xls.
 
52.91.221.160

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn