Bài tập excel tính tiền nước hàng tháng

Mẫu bài tập excel tính tiền nước hàng tháng làm thực tế tính toán xem hàng tháng cơ quan điện nước đã thu đúng, đủ hay chưa

BẢNG TÍNH TIỀN NƯỚC
Chủ Hộ Số Cũ Số Mới Tiêu Thụ Tiền Nước Phụ Phí Phải Trả
468 500 32 3200 64 3264
Hoa 160 230 70 8000 240 8240
Việt 410 509 99 12350 370.5 12720.5
Hoà 210 630 420 76500 3825 80325
Trâm 307 410 103 13100 655 13755
Thảo 171 210 39 3900 78 3978
Tổng Cộng 763 117050 5232.5 122282.5
Kết Quả Tham Khảo 763 117050 5232.5 122282.5

 

Yêu Cầu
 
Câu 1 Tính lượng nước tiêu thụ của mỗi hộ biết rằng Tiêu Thụ = Số Mới - Số Cũ
 
Câu 2 Tính Tiền Nước biết rằng : Tiền Nước = Tiêu Thụ * Đơn Giá, trong đó Đơn Giá được tính theo phương pháp luỹ tiến như sau:
 
Số  M3 Tiêu Thụ Đơn Giá
Từ 0 - 50 100
Từ 51-100 150
Trên 100 200
Ví Dụ:
  - Nếu mức tiêu thụ là 30 m3 thì chỉ  tính 1 giá là 100 đ/1m3
  - Nếu mức tiêu thụ là 70 m3 thì có 2 giá : 50 m3 tính 100 đ/1m3 và 20 m3 tính 150 đ/1m3
  - Nếu mức tiêu thụ là 120 m3 thì có 3 giá : 50 m3 tính 100 đ/1m3, 50 m3 tính 150 đ/1m3
    và 20 m3 còn  lại tính 200 đ/1m3
 
Câu 3 Tính  Phụ Phí biết rằng : Phụ Phí =Tiền Nước * %Phụ Phí, trong đó %Phụ Phí được quy định như sau :
Lưu ý  : Phụ Phí không tính theo phương pháp luỹ tiến
Số  M3 Tiêu Thụ %Phụ Phí
Từ 0 - 50 2%
Từ 51-100 3%
Trên 100 5%
 
Câu 4 Tính Phải Trả = Tiền Nước + Phụ Phí
 
Câu 5 Tính Tổng Cộng cho các cột Tiêu Thụ, Tiền Nước, Phụ Phí và Phải Trả
 
Câu 6 Định dạng và kẻ khung cho bảng tính
 
>> Link download: Bài tập tính tiền hàng
18.207.137.4

Bình luận

MINH
2019-05-29 02:27:16

CHO E LOI GIAI VOI AK

TA VAN MINH
2019-05-29 06:53:57

ad giup minh voi dc ko ak

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn