Bài tập thực hành tính tiền nhập hàng trên excel

Đây là mẫu bài tập thực hành tính tiền nhập hàng trên excel tuy đơn giản nhưng rất sát với thực tế

BÀI THỰC HÀNH EXCEL SỐ 6       HUỲNH BÁ HỌC

BẢNG TÍNH TIỀN NHẬP HÀNG

Tên
hàng
Loại
hàng
Số
lượng
Giá Trị
giá
Thuế Phí
vận chuyển
Tiền
Radio A 25 400000 10000000 1000000 12659883.72 23659883.72
Casette B 45 700000 31500000 6300000 22787790.7 60587790.7
Máy lạnh C 55 8000000 440000000 132000000 27851744.19 599851744.2
Tủ lạnh B 64 7000000 448000000 89600000 32409302.33 570009302.3
Đầu máy D 75 5500000 412500000 0 37979651.16 450479651.2
Tivi A 80 5000000 400000000 40000000 40511627.91 480511627.9
TỔNG CỘNG: 344 26600000 1742000000 268900000 174200000 2185100000

 

Yêu cầu:
 
1) Nhập số liệu cho bảng tính
 
2) Định dạng cột GIÁ có dấu phân cách hàng ngàn và đơn vị VND.
 
3) Tính Trị giá như sau: Trị giá = Số lượng * Giá
 
4) Tính Thuế như sau:
 
Thuế = 10% * Trị giá nếu Loại hàng là A
 
Thuế = 20% * Trị giá nếu Loại hàng là B
 
Thuế = 30% * Trị giá nếu Loại hàng là C
 
Thuế = 0 với các loại hàng khác
 
5) Tính Tổng Số lượng và Tổng Trị giá
 
6) Tính Phí vận chuyển như sau:
 
Phí vận chuyển = (Tổng trị giá / Tổng số lượng) * Số lượng * 10%
 
7) Tiền = Trị giá + Thuế + Phí vận chuyển
 
8) Sắp xếp bảng tính tăng dần theo cột Phí vận chuyển
 
9) Định dạng bảng tính và lưu bài với tên Bai6.xls.
 
3.85.143.239

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn