Bài tập tính giá thành sản phẩm trên excel

Mẫu bài tập tính toán chi phí vận chuyển, chi phí sản xuất và nên giá thành cho các sản phẩm doanh nghiệp mình tự sản xuất

BẢNG CHIẾT TÍNH GIÁ THÀNH 
STT Tên mặt hàng ĐVT ĐG Nhập  SL Phí VC Thành tiền  ĐG Xuất 
1 ĐƯỜNG  KG 7500 150 562500 1687500 1721250
2 TRỨNG  CHUÏC  10000 225 1125000 3375000 3442500
3 BƠ  KG 40000 118 2360000 7080000 7221600
4 SỮA  HOÄP  7800 430 1677000 5031000 5131620
5 MUỐI  KG 3500 105 183750 551250 562275
6 GẠO  KG 6000 530 1590000 4770000 4865400
7 BỘT  KG 4300 275 591250 1773750 1809225
 
Yêu cầu:
1. Lập công thức cho cột phí vạn chuyển (Phí VC), biết rằng
 
Phí VC = (ĐC Nhập *SL)*5%
 
2. Lập công thức cho cột thành tiền biết:
 
Thành tiền = ĐG Nhập*SL+Phí VC
 
3. Lập công thức cho cột ĐG Xuất  để có mức lời là 10%
 
HD: ĐG Xuất = (Thành Tiền + 10%*ThànhTiền)/Số Lượng
 
4. Định dạng các ô chứa trị dạng số: không có số lẻ và có dấu phân cách phần nghìn
 
>> Link download: Bài tập tính tiền hàng
52.91.221.160

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn