Bảng kê các nhà thầu nước ngoài - 01-ĐK-TCT-BK04

Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK04 (Ban hành kèm theo Thông tư số  95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ

Các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài

(Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)

 

            Tên người nộp thuế:........................................................................................       

Mã số thuế (nếu có): ........................................................................................     

STT

Tên Nhà thầu

nước ngoài

Quốc tịch

Mã số thuế của nhà thầu tại Việt Nam (nếu có)

Mã số thuế của nhà thầu tại nước ngoài

(nếu có)

Số/ngày hợp đồng

Giá trị

hợp đồng

Địa điểm

thực hiện hợp đồng

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…, ngày… /… /……

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

 

 

3.87.147.184

Bình luận

Vuong Văn vượng
2019-01-04 07:40:15

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn