Bảng kê cửa hàng cửa hiệu trực thuộc

Bảng kê cửa hàng cửa hiệu trực thuộc Mẫu số: 03-ĐK-TCT-BK01 (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ

Cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc

(Kèm theo Mẫu số 03-ĐK-TCT)

 

Tên người nộp thuế:.......................................................................................................  

Mã số thuế (nếu có): .....................................................................................................      

 

STT

Tên cửa hàng, cửa hiệu

Địa chỉ

Phường/xã

Quận/huyện

Tỉnh/thành

phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                …, ngày… /… /……

                                                                                  ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

       Ký, ghi rõ họ tên

 

 

 

35.175.191.150

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn