Bảng kê đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng Mẫu số: 06-ĐK-TCT-BK01

Link download mẫu Bảng kê đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng Mẫu số: 06-ĐK-TCT-BK01 thông tư 95/2016

 

BẢNG KÊ

Viên chức ngoại giao thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng

(Kèm theo Mẫu số 06-ĐK-TCT)

List of Diplomatic staff entitled to VAT refund

 

        Tên cơ quan: …………………………………………………………………………………………

 

Số TT

No.

Tên

Name

Quốc tịch

Nationality

Chức danh

Position

Hộ chiếu số

Passport or Identify number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           …,  ngày……/……/…….

                                          …, date ……/……/…….

                                   TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN HOẶC PHÓ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN

                           Head or Deputy Head of Mission

                   Ký tên

                     Signature

54.92.148.165

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn