Bảng kê nhà thầu đầu tư dầu khí Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK05

Download về ngay mẫu Bảng kê nhà thầu đầu tư dầu khí Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK05 theo thông tư 95/2016

 BẢNG KÊ

Các nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí

(Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)

 

Tên người nộp thuế: ........................................................................................  

Mã số thuế (nếu có): .................................................................................................     

 STT

Tên Nhà thầu, Nhà đầu tư dầu khí

Quốc tịch

Mã số thuế của nhà thầu tại Việt Nam (nếu có)

Mã số thuế của nhà thầu tại nước ngoài

(nếu có)

Số/ngày hợp đồng

Giá trị

hợp đồng

Địa điểm

thực hiện hợp đồng

A

Nhà thầu

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Nhà đầu tư

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…, ngày… /… /……

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

 

 

54.92.148.165

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn