Bảng kê tài khoản ngân hàng tiếng anh Mẫu số: 04-ĐK-TCT-BK02

Link download mẫu Bảng kê tài khoản ngân hàng tiếng anh Mẫu số: 04-ĐK-TCT-BK02 mới nhất theo thông tư 95/2016

 BẢNG KÊ

Tài khoản ngân hàng (Banking Account Declaration)

(Kèm theo Mẫu số 04-ĐK-TCT)

 

Tên người nộp thuế:..........................................................................................................      

Name of contractor/ sub-contractor/management board

Mã số thuế (nếu có): ............................................................................................      

Taxapayer identification number  (if any)

 

STT

No

Tên Ngân hàng

(Ghi rõ chi nhánh/Phòng giao dịch)

Name of Bank

(Declare branch/transaction)

Số tài khoản

Account number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…, ngày:    …../…./………….

                         …, date: ……./……/………

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU/NHÀ THẦU PHỤ/BAN ĐIỀU HÀNH LIÊN DANH

Representative of contractor (or sub-contractor)

(Signature)

 

 

 

 

54.92.148.165

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn