Bảng kê tiếng anh các nhà thầu phụ Mẫu số: 04-ĐK-TCT-BK01 

Download mẫu Bảng kê tiếng anh các nhà thầu phụ Mẫu số: 04-ĐK-TCT-BK01 Kèm theo Mẫu 04-ĐK-TCT thông tư 95/2016

 

BẢNG KÊ

Các nhà thầu phụ (Sub-contractor declaration)

(Kèm theo Mẫu 04-ĐK-TCT)

 

Tên người nộp thuế:........................................................................................      

Name of contractor/ sub-contractor/management board

Mã số thuế (nếu có): ............................................................................     

Taxapayer identification number  (if any)

 

STT

No

Tên nhà thầu phụ

Name of sub-contractor

Quốc tịch

Nationality

Mã số đăng ký ĐTNT tại VN (nếu có)

Taxapayer identification number in Vietnam (if any)

Số hợp đồng

Sub-contract number

Giá trị hợp đồng

Sub-contract value

Địa điểm thực hiện

Location of business according to the sub-contract

Số lượng

lao động

Employees hired in the sub-contract

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…, ngày:    …../…./………….

 …, date: …../…./………….

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU/NHÀ THẦU PHỤ/BAN ĐIỀU HÀNH LIÊN DANH

Representative of contractor (or sub-contractor)

(Signature)

 

 

 

 

 

18.207.137.4

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn