KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Biên bản hội chấn bệnh nghề nghiệp Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BIÊN BẢN HỘI CHẨN BỆNH NGHỀ NGHIỆP

1. Thành phần hội đồng hội chẩn

- Chủ tịch hội đồng: Họ tên:__________________ Chức vụ:_______________________

- Thư ký hội đồng: Họ tên:___________________ Chức vụ:_______________________

(*) Bác sỹ hội chẩn phim X-quang bệnh bụi phổi phải có chứng nhận kỹ năng đọc phim về bệnh bụi phổi.

2. Thời gian hội chẩn: ___________________________________________________

3. Thông tin về bệnh nhân cần hội chẩn

Họ và tên: ____________________________Năm sinh: _________________________

Nam/Nữ: _______________________________________________________________

Nghề/công việc __________________________Thời gian làm nghề/công việc ________

Tiếp xúc với yếu tố có hại trong quá trình lao động: ______________________________

Phân xưởng/vị trí lao động: _________________________________________________

Tên đơn vị: ______________________________________________________________

Tỉnh/Thành phố: __________________________________________________________

4. Tóm tắt bệnh nghề nghiệp

4.1. Lâm sàng

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4.2. Cận lâm sàng

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

5. Kết luận của hội chẩn

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 


Thư ký hội đồng
(Ký, ghi rõ họ tên)

_______, ngày ____tháng ___năm _____
Chủ tịch Hội đồng
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn