ke-toan-thuc-te

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ TT200

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ TT200

Sau đây là Mẫu biên bản đối chiếu công nợ TT200 giữa 2 bên doanh nghiệp xác nhận khoản nợ của tháng quý hay năm