các phương pháp cao thấp là gì?

các phương pháp cao thấp là gì?

Các phương pháp cao thấp là một kỹ thuật đơn giản để tính toán các tỷ lệ chi phí biến đổi và các tổng số tiền chi phí cố định là một phần của chi phí hỗn hợp .

0982.686.028