Lợi nhuận gộp là gì?

Lợi nhuận gộp là gì?

Lợi nhuận gộp là doanh thu thuần trừ đi giá vốn hàng bán . (Một số người sử dụng các tỷ suất lợi nhuận kỳ và lợi nhuận gộp thay thế cho nhau

0982.686.028