Các trường hợp chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi nào Đối với doanh nghiệp tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh Đối với cá nhân không kinh doanh
 
a) Đối với doanh nghiệp:
 
- Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động hoặc giải thể, phá sản;
 
- Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 
- Tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất);
 
b) Đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh:
 
- Tổ chức kinh tế, tổ chức khác chấm dứt hoạt động; hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh chấm dứt hoạt động kinh doanh.
 
- Tổ chức kinh tế, tổ chức khác bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy phép tương đương; hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do vi phạm pháp luật.
 
- Tổ chức lại đối với tổ chức kinh tế (chia, sáp nhập, hợp nhất), chuyển đổi tổ chức từ đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập hoặc đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc hoặc đơn vị trực thuộc của đơn vị chủ quản này thành đơn vị trực thuộc của đơn vị chủ quản khác.
 
- Tổ chức kinh tế, tổ chức khác bị cơ quan thuế ra Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký trên một năm và không đăng ký hoạt động trở lại.
 
- Nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí khi kết thúc hợp đồng hoặc chuyển nhượng toàn bộ quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí.
 
- Nhà thầu nước ngoài khi kết thúc hợp đồng.
 
c) Đối với đơn vị trực thuộc:
 
- Đơn vị trực thuộc có Quyết định chấm dứt hoạt động của đơn vị chủ quản.
 
- Đơn vị trực thuộc bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi đơn vị chủ quản chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
 
- Đơn vị trực thuộc bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy phép tương đương theo quy định của pháp luật.
 
d) Đối với cá nhân không kinh doanh:
 
Cá nhân bị chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
 
Thông tư 95/2016/TT-BTC
54.146.98.143

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn