Bảng tính hao mòn tài sản cố định đặc thù

Bảng tính hao mòn tài sản cố định đặc thù

Danh mục thời gian sử dụng Bảng tính hao mòn tài sản cố định đặc thù Quy định đối với tài sản cố định tại Thông tư số 162
Mẫu bảng đề xuất thời gian hao mòn tài sản

Mẫu bảng đề xuất thời gian hao mòn tài sản

Mẫu bảng đề xuất thời gian hao mòn tài sản Thì bạn có thể làm đề xuất thời gian, tỷ lệ trích khấu hao mòn cho doanh nghiệp của mình theo bảng dưới đây:

0982.686.028