Lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định

Lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định

Lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định Có chung mức xử phạt: 4 – 8 triệu đồng.
Lỗi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa

Lỗi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa

Lỗi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên Mức xử phạt: 10 – 20 triệu đồng

0982.686.028