KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Danh mục tài khoản kế toán theo TT133/2016

Năm 2017 thì thông tư 133/2016 sẽ thay thế cho QDD48 hiện nay và Danh mục tài khoản kế toán theo TT133/2016 như sau

Số tài khoản

Tên tài khoản kế toán

111

Tiền mặt

112

Tiền gửi ngân hàng

121

Chứng khoán kinh doanh

128

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

131

Phải thu của khách hàng

133

Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

136

Phải thu nội bộ

138

Phải thu khác

141

Tạm ứng

151

Hàng mua đang đi đường

152

Nguyên liệu, vật liệu

153

Công cụ, dụng cụ

154

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

155

Thành phẩm

156

Hàng hóa

157

Hàng gửi đi bán

211

Tài sản cố định

214

Hao mòn tài sản cố định

217

Bất động sản đầu tư

228

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

229

Dự phòng tổn thất tài sản

241

Xây dựng cơ bản dở dang

242

Chi phí trả trước

331

Phải trả cho người bán

333

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

334

Phải trả người lao động

335

Chi phí phải trả

336

Phải thu nội bộ

338

Phải trả, phải nộp khác

341

Vay và nợ thuê tài chính

352

Dự phòng phải trả

353

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

356

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

411

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

413

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

418

Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

419

Cổ phiếu quỹ

421

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

511

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

515

Doanh thu hoạt động tài chính

521

Các khoản giảm trừ doanh thu

611

Mua hàng

631

Giá thành sản xuất

632

Giá vốn hàng bán

635

Chi phí tài chính

642

Chi phí quản lý kinh doanh

711

Thu nhập khác

811

Chi phí khác

821

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

911

Xác định kết quả kinh doanh

Trên đây là danh mục các tài khoản kế toán tại Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn