KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Danh sách mã số thuế của cá nhân đăng ký Mẫu số: 14- MST

Danh sách mã số thuế của cá nhân đăng ký Mẫu số: 14- MST Danh sách mã số thuế của cá nhân đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập

TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ:.........

CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ.....

 

 

 

 

Số:....../TB-CT(CCT)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

                ........., ngày ... tháng  ... năm ...

THÔNG BÁO

Danh sách mã số thuế của cá nhân đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập

Cơ quan thuế thông báo mã số thuế của các cá nhân theo hồ sơ đăng ký thuế ngày …/…/… của <tên cơ quan chi trả thu nhập> gửi đến cơ quan thuế như sau:

 

STT

Tên người nộp thuế

Mã số thuế

Số CMND/CCCD

Số hộ chiếu

Ngày cấp

Nơi cấp

Địa chỉ thường trú

Địa chỉ cư trú

Ngày cấp mã số thuế

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yêu cầu <tên cơ quan chi trả thu nhập> thông báo mã số thuế cho từng cá nhân có tên tại danh sách nêu trên. Cá nhân phải sử dụng mã số thuế theo đúng quy định kể từ ngày được cơ quan thuế cấp mã số thuế./.

 

 QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(1)

 Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu

 

 

 

 

  Ghi chú: (1): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa ủy quyền theo quy định


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn