KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Danh sách mã số thuế của người phụ thuộc Mẫu số: 22-MST

Download mẫu thông báo văn bản Danh sách mã số thuế của người phụ thuộc Mẫu số: 22-MST theo tt 95/2016

 

 

TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ ...

CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ: ...

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số: … /TB-CT(CCT)                                 ....., ngày ... tháng ... năm ...

 

THÔNG BÁO

Danh sách mã số thuế của người phụ thuộc đăng ký thuế qua

cơ quan chi trả thu nhập

Cơ quan thuế thông báo mã số thuế người phụ thuộc của các cá nhân theo hồ sơ đăng ký thuế ngày …/…/… của <tên cơ quan chi trả thu nhập> gửi đến cơ quan thuế như sau:

 

STT

Tên người phụ thuộc

Mã số thuế của người phụ thuộc

Số CMND/CCCD  (người phụ thuộc từ 14 tuổi trở lên)

Số hộ chiếu

Số giấy khai sinh (người phụ thuộc dưới 14 tuổi)

Ngày cấp

Nơi cấp

Địa chỉ thường trú

Địa chỉ cư trú

Ngày cấp mã số thuế

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yêu cầu <tên cơ quan chi trả thu nhập> thông báo mã số thuế cho từng cá nhân có đăng ký người phụ thuộc qua cơ quan chỉ trả thu nhập theo danh sách nêu trên. Người nộp thuế phải sử dụng mã số thuế của người phụ thuộc theo đúng quy định kể từ ngày được cơ quan thuế cấp mã số thuế./.

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (1)                                                                                    

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

Ghi chú: (1): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa ủy quyền theo quy định


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn