ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ CHUYÊN NGHIỆP

Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm tại Thủ Đức

Cuối năm doanh nghiệp bạn cần thuê dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm tại Thủ Đức hãy để KẾ TOÁN MINH VIỆT đồng hành cùng doanh nghiệp bạn. Chúng tôi nhận làm trọn gói hàng tháng, kê khai thuế, dọn dẹp sổ sách kế toán..
 
Doanh nghiep cua ban o Quan Thu Duc va muon lam bao cao tai chinh cuoi nam chuan xac, phan anh dung tinh hinh cua doanh nghiep, nhung DN chua co ke toan hoac ke toan con it kinh nghiem. Hay de goi dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm tại Thủ Đức của KẾ TOÁN MINH VIỆT  giai quyet van de cua DN. 
 
Địa chỉ:
 
Chi Nhánh Thủ Đức TPHCM: Đường 8 - KP5 - Phường Trường Thọ - Quận Thủ Đức - TPHCM
 
Chi Nhánh Quận 3 TPHCM: Số 14B Kỳ Đồng - Phường 9 - Quận 3 - TPHCM
 
TEL: 0972 868 960 - Ms Việt
 
 
Voi doi ngu ke toan vien va ke toan truong tren 10 nam kinh nghiem, va da thuc hien nhieu dich vu ke toan cho nhieu doanh nghiep voi day du cac loai hinh khac nhau. Chung toi khang dinh rang dich vu lam bao cao tai chinh tron goi uy tin chuyen nghiep voi gia re nhat tai Quan Thu Duc. 

Dich vu lam bao cao tai chinh tai Thu Duc 

+ Nhan chung tu va kiem tra tinh hop ly, hop le cua tung chung tu cu the 
+ Ra soat tat ca chung tu voi cac to khai thue da nop trong nam. Len phuong an xu ly, dieu chinh voi cac chung tu chua hop le. 
+ Sap xep, phan loai chung tu tuy theo cong ty cu the 
+ Tien hanh ghi nhan cac but toan phat sinh 
+ Can cu vao ket qua nhan duoc se tu van cu the cho doanh nghiep cac van de phat sinh ve tien mat, ngan hang, cong no, ton kho 
+ Can doi doanh thu, chi phi va giup doanh nghiep toi da hoa chi phi hop le tuy theo tung doanh nghiep cu the. 
+ Can doi hang ton kho, luong nhan vien, gia thanh san pham, gia von phat sinh … 
+ Tu van, ho tro doanh nghiep tang chi phi, hop thuc hoa mot so chi phi hop ly tuy theo tung doanh nghiep cu the 
+ Tong hop len bao cao tai chinh dua vao do len bao cao quyet toan nam 
+ Lap bo bao cao hoan chinh: Bao cao tai chinh, quyet toan thue TNDN, quyet toan thue TNCN, Bao cao thong ke, … 
+ In so chi tiet, nhat ky chung, so quy, cong no, ton kho, phieu nhap, xuat, thu, chi, … 
 
KE TOAN MINH VIET dam bao cac yeu to ma mot báo cáo tài chính cuối năm se co va day du chi tiet, khach quan ma ke toan hay chu doanh nghiep nhin vao da thay, hieu duoc van de doanh nghiep minh gap phai. 
 
Loi ich khi su dung goi dich vu bao cao tai chinh o Quan Thu Duc: 
 
- Dua tren viec ra soat lai so sach, hoa don chung tu ke toan, cac chuyen vien ke toan se tu van giup DN mau chong bo sung chung tu, so sach con thieu. 
 
- DN duoc bao dam loi ich toi da truoc co quan thue va chung toi se chiu trach nhiem giai trinh truc tiep khi quyet toan thue. 
 
- Chung toi se chiu trach nhiem boi thuong thiet hai 100% neu co sai xot xay ra.
 
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY KẾ TOÁN MINH VIỆT

Ms Việt - Hotline: 0972 868 960
 
+ Thủ Đức TPHCM: Đường 8 - KP5 - Phường Trường Thọ - Quận Thủ Đức - TPHCM
 
+ Quận 3 TPHCM: Số 14B Kỳ Đồng - Phường 9 - Quận 3 - TPHCM

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


Dịch vụ kế toán

0972.868.960