Định khoản Tài khoản 155 - Thành phẩm

Định khoản Tài khoản 155 - Thành phẩm

Hướng dẫn định khoản và Hạch toán Tài khoản 155 - Thành phẩm trong kế toán 2016 theo TT200/BTC

0982.686.028