KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng

 
1. Nguyên tắc kế toán
 
Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với khách hàng về tiền bán sản phẩm, hàng hóa, BĐS đầu tư, TSCĐ, các khoản đầu tư tài chính, cung cấp dịch vụ.
 
Khoản phải thu của khách hàng cần được hạch toán chi tiết cho từng đối tượng, từng nội dung phải thu, theo dõi chi tiết kỳ hạn thu hồ và ghi chép theo từng lần thanh toán.
 
Bên giao ủy thác xuất khẩu ghi nhận trong tài khoản này đối với các khoản phải thu từ bên nhận ủy thác xuất khẩu về tiền bán hàng xuất khẩu như các giao dịch bán hàng, cung cấp dịch vụ thông thường.
 
 
2. Kết cấu của tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng
 
Tai-khoan-131
 
Bên Nợ:
- Số tiền phải thu của khách hàng phát sinh trong kỳ
 
- Số tiền thừa trả lại cho khách hàng.
 
- Đánh giá lại các khoản phải thu bằng ngoại tệ (
 
Bên Có:
 
- Số tiền khách hàng đã trả nợ;
 
- Số tiền đã nhận ứng trước, trả trước của khách hàng;
 
- Khoản giảm giá hàng bán cho khách hàng sau khi đã giao hàng và khách hàng có khiếu nại;
 
- Doanh thu của số hàng đã bán bị người mua trả lại (có thuế GTGT hoặc không có thuế GTGT);
 
- Số tiền chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại cho người mua.
 
- Đánh giá lại các khoản phải thu bằng ngoại tệ (trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam).
 
Số dư bên Nợ:
 
Số tiền còn phải thu của khách hàng.
 
 
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
 
Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng (tổng giá thanh toán)
 
Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.
 
Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 
 
Nợ TK 5213 - Hàng bán bị trả lại (giá bán chưa có thuế)
 
Có TK 131 - Phải thu của khách hàng.
 
Nợ TK 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu (5211, 5212)(giá chưa có thuế)
 
Có TK 131 - Phải thu của khách hàng (tổng số tiền giảm giá).
 
Nợ TK 111 - Tiền mặt
 
Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Số tiền chiết khấu thanh toán)
 
Nợ các TK 111, 112,....
 
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (phần tiền lãi).
 
Nợ TK 337 - Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
 
Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng
 
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).
 
Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng
 
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).
 
Nợ TK 131- Phải thu của khách hàng
 
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).
 
Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 
Có TK 131 - Phải thu của khách hàng.
 
Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu
 
Nợ TK 156 - Hàng hóa
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
 
Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2293) (số đã lập dự phòng)
 
Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng
 
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311)
 
Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng
 
Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131)
 
Có TK 131 - Phải thu của khách hàng.
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn