KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Tài khoản 136 - Phải thu nội bộ

 
1. Nguyên tắc kế toán
 
Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp
 
 Quan hệ thanh toán giữa doanh nghiệp với các công ty thành viên, xí nghiệp..
 
Nội dung các khoản phải thu nội bộ phản ánh vào tài khoản 136 bao gồm:
 
+ Vốn, quỹ hoặc kinh phí đã giao, đã cấp cho cấp dưới;
 
 
+ Các khoản nhờ cấp dưới thu hộ;
 
 
+ Các khoản đã giao cho đơn vị trực thuộc để thực hiện khối lượng giao khoán nội bộ và nhận lại giá trị giao khoán nội bộ;
 
 
- Ở đơn vị cấp dưới không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:
 
 
+ Giá trị sản phẩm, hàng hóa dịch vụ chuyển cho đơn vị cấp trên hoặc các đơn vị nội bộ khác để bán; Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho các đơn vị nội bộ;
 
 
+ Các khoản đã chi, đã trả hộ doanh nghiệp cấp trên và đơn vị nội bộ khác;
 
 
 
2. Kết cấu của tài khoản 136 - Phải thu nội bộ
 
Bên Nợ:
 
- Số vốn kinh doanh đã giao cho đơn vị cấp dưới;
 
 
- Các khoản đã chi hộ, trả hộ doanh nghiệp cấp trên hoặc các đơn vị nội bộ;
 
 
- Số tiền đơn vị cấp dưới phải thu về, các khoản cấp trên phải giao xuống;
 
 
- Các khoản phải thu nội bộ khác.
 
Bên Có:
- Thu hồi vốn, quỹ ở đơn vị cấp dưới;
 
 
- Giá trị TSCĐ hoàn thành chuyển lên từ BQLDA; Các khoản khác được ghi giảm số phải thu của chủ đầu tư đối với BQLDA;
 
 
- Bù trừ phải thu với phải trả trong nội bộ của cùng một đối tượng.
 
Số dư bên Nợ: Số nợ còn phải thu ở các đơn vị nội bộ.
 
Tài khoản 136 - Phải thu nội bộ, có 4 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 1361 - Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
 
- Tài khoản 1362 - Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá
 
- Tài khoản 1363 - Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá
 
- Tài khoản 1368 - Phải thu nội bộ khác
 
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
 
 
Khi chi hộ, trả hộ doanh nghiệp cấp trên và các đơn vị nội bộ khác:
 
 
Có các TK 111, 112.
 
 
Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1368)
 
Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1368)
 
 
Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.
 
 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
 
 
Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1368)
 
 
Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.
 
 
Nợ các TK 111, 112, 152, 153,...
 
 
Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ (3368)
 
 
Nợ TK 1361 - Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
 
- Trường hợp giao vốn bằng TSCĐ, ghi:
 
Nợ TK 214 - Hao mòn tài sản cố định (giá trị hao mòn của TSCĐ)
 
Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1361)
 
Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1368)
 
Nợ các TK 111, 112,....
 
Nợ TK 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu
 
Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1368)
 
Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.
 
Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1368)
 
Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (nếu có).
 
Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1368)
 
Đồng thời ghi nhận giá vốn, ghi:
 
Có TK 136 - Phải thu nội bộ (1368).
 
Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1368)
 
Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1368)
 
Có TK 136 - Phải thu nội bộ (1368).
 
Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ (3368)
 
Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1361)
 
Có các TK 111, 112, 152
 
Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1368)
 
Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1363)
 
Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1362, 1368)
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
 
Nợ các TK 632, 635, 811
 
- Trường hợp nhận bàn giao công trình đã được quyết toán, chủ đầu tư ghi nhận giá trị công trình là giá đã được quyết toán, ghi:
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
 
Có các TK 331, 333, … (nhận nợ phải trả nếu có).
 
+ Nếu giá được quyết toán lớn hơn giá tạm tính, ghi:
 
Có các TK liên quan.
 
Nợ các TK liên quan
 
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn