KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Hạch toán Tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu

 
Hướng dẫn bạn hạch toán và Định khoản Tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu phương pháp theo TT200/BTC
 
1. Nguyên tắc kế toán
 
a) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các loại nguyên liệu, vật liệu trong kho của doanh nghiệp. 
 
- Nguyên liệu, vật liệu chính: Là những loại nguyên liệu và vật liệu khi tham gia vào quá trình sản xuất thì cấu thành thực thể vật chất, thực thể chính của sản phẩm. 
 
- Vật liệu phụ: Là những loại vật liệu khi tham gia vào quá trình sản xuất, không cấu thành thực thể chính của sản phẩm nhưng có thể kết hợp với vật liệu chính làm thay đổi màu sắc, mùi vị, hình dáng bề ngoài....
 
- Nhiên liệu: Nhiên liệu có thể tồn tại ở thể lỏng, thể rắn và thể khí.
 
- Vật tư thay thế: Là những vật tư dùng để thay thế, sửa chữa máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, công cụ, dụng cụ sản xuất...
 
- Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản: Là những loại vật liệu và thiết bị được sử dụng cho công việc xây dựng cơ bản. 
 
b) Kế toán nhập, xuất, tồn kho nguyên liệu, vật liệu trên tài khoản 152 phải được thực hiện theo nguyên tắc giá gốc quy định trong chuẩn mực “Hàng tồn kho”. 
 
- Giá gốc của nguyên liệu, vật liệu mua ngoài, bao gồm: Giá mua ghi trên hóa đơn, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT hàng nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường phải nộp (nếu có), chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, phân loại, bảo hiểm,... 
 
- Giá gốc của nguyên liệu, vật liệu tự chế biến, bao gồm: Giá thực tế của nguyên liệu xuất chế biến và chi phí chế biến.
 
- Giá gốc của nguyên liệu, vật liệu thuê ngoài gia công chế biến, bao gồm: Giá thực tế của nguyên liệu...
 
2. Kết cấu của tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu
 
Bên Nợ:
 
- Trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu nhập kho do mua ngoài, tự chế, thuê ngoài gia công, chế biến, nhận góp vốn hoặc từ các nguồn khác;
 
- Kết chuyển trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu tồn kho cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).
 
Bên Có:
 
- Trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu xuất kho dùng vào sản xuất, kinh doanh, để bán, thuê ngoài gia công chế biến, hoặc đưa đi góp vốn;
 
- Chiết khấu thương mại nguyên liệu, vật liệu khi mua được hưởng;
 
- Kết chuyển trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu tồn kho đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).
 
Số dư bên Nợ
 
 
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
 
3.1. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.
- Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:
 
Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (giá mua chưa có thuế GTGT)
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
 
Có các TK 111, 112, 141, 331,... (tổng giá thanh toán).
 
- Trường hợp trả lại nguyên vật liệu cho người bán, ghi:
 
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán
 
Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu
 
Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ.
 
- Nếu đến cuối tháng nguyên liệu, vật liệu vẫn chưa về thì căn cứ vào hóa đơn, kế toán ghi nhận theo giá tạm tính:
 
Nợ TK 151 - Hàng mua đang đi đường
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
 
Có TK 331 - Phải trả cho người bán; hoặc
 
Có các TK 111, 112, 141,...
 
Khi trả tiền cho người bán, nếu được hưởng chiết khấu thanh toán, thì khoản chiết khấu thanh toán thực tế được hưởng được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính, ghi:
 
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán
 
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (chiết khấu thanh toán).
 
- Nếu thuế GTGT đầu vào của hàng nhập khẩu được khấu trừ, ghi:
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
 
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33312).
 
 Các chi phí về thu mua, bốc xếp, vận chuyển nguyên liệu, vật liệu từ nơi mua về kho doanh nghiệp, ghi:
 
Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
 
Có các TK 111, 112, 141, 331,...
 
- Khi nhập lại kho số nguyên liệu, vật liệu thuê ngoài gia công, chế biến xong, ghi:
 
Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu
 
Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.
 
- Khi nhập kho nguyên liệu, vật liệu đã tự chế, ghi:
 
Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu
 
Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.
 
Khi xuất kho nguyên liệu, vật liệu sử dụng vào sản xuất, kinh doanh, ghi:
 
Nợ các TK 621, 623, 627, 641, 642,...
 
Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu.
 
Đối với nguyên liệu, vật liệu đưa đi góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết: Khi xuất nguyên liệu, vật liệu, ghi:
 
Nợ các TK 221, 222 (theo giá đánh giá lại)
 
Nợ TK 811 - Chi phí khác (giá đánh giá lại nhỏ hơn giá trị ghi sổ)
 
Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (theo giá trị ghi sổ)
 
Có TK 711 - Thu nhập khác (giá đánh giá lại lớn hơn giá trị ghi sổ).
 
- Ghi nhận giá vốn nguyên vật liệu dùng để mua lại phần vốn góp tại công ty con, công ty liên doanh, liên kết, ghi
 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
 
Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu.
 
 
- Nếu số hao hụt, mất mát chưa xác định rõ nguyên nhân phải chờ xử lý, căn cứ vào giá trị hao hụt, ghi:
 
Nợ TK 138 - Phải thu khác (1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý)
 
Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu.
 
- Khi thanh lý, nhượng bán nguyên vật liệu, phế liệu, kế toán phản ánh giá vốn ghi:
 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
 
Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu.
 
Đầu kỳ, kết chuyển trị giá nguyên liệu, vật liệu tồn kho đầu kỳ, ghi:
 
Nợ TK 611 - Mua hàng
 
Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu.
 

Bình luận

Vương co nuong
2019-01-04 07:43:03

Hoàn thuế có thể giúp dịch vụ quyết toán thuế tại bắc ninh doanh nghiệp Quận Long Biên báo cáo tài chính cuối năm – TP Hà Nội: dịch vụ hoàn thuế gtgt tại bắc giang – Thực hiện đầy đủ nghĩa dịch vụ kế toán trọn gói tại vĩnh phúc vụ thuế của doanh nghiệp dịch vụ hoá đơn điện tử tại thanh xuân

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn