KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Hạch toán Tài khoản 155 - Thành phẩm

Hướng dẫn định khoản và Hạch toán Tài khoản 155 - Thành phẩm trong kế toán 2016 theo TT200/BTC
 
1. Nguyên tắc kế toán
 
a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của các loại thành phẩm của doanh nghiệp.
 
 
b) Thành phẩm do các bộ phận sản xuất chính và sản xuất phụ của doanh nghiệp sản xuất ra phải được đánh giá theo giá thành sản xuất (giá gốc),
 
 
2. Kết cấu của tài khoản 155 - Thành phẩm
 
Bên Nợ:
 
- Trị giá của thành phẩm nhập kho;
 
- Trị giá của thành phẩm thừa khi kiểm kê;
 
- Kết chuyển giá trị của thành phẩm tồn kho cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).
 
Bên Có:
 
- Trị giá thực tế của thành phẩm xuất kho;
 
 
- Kết chuyển trị giá thực tế của thành phẩm tồn kho đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).
 
Số dư bên Nợ: Trị giá thực tế của thành phẩm tồn kho cuối kỳ.
 
 
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
 
 Nhập kho thành phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra hoặc thuê ngoài gia công, ghi:
 
Nợ TK 155 - Thành phẩm
 
Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.
 
Xuất kho thành phẩm để bán cho khách hàng, kế toán phản ánh giá vốn của thành phẩm xuất bán, ghi:
 
a) Đối với thành phẩm không phải là bất động sản
 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
 
Có TK 155 - Thành phẩm.
 
- Đối với phần giá trị thành phẩm đã hoàn thành, khi xuất bán, ghi:
 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
 
Có TK 155 - Thành phẩm.
 
- Các chi phí đầu tư, xây dựng thực tế phát sinh đã có đủ hồ sơ tài liệu và được nghiệm thu được tập hợp để tính chi phí đầu tư xây dựng bất động sản, ghi:
 
Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
 
- Khi toàn bộ dự án bất động sản hoàn thành, kế toán phải quyết toán và ghi giảm số dư khoản chi phí trích trước còn lại (nếu có), ghi:
 
Nợ TK 335 - Chi phí phải trả
 
Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
 
Có TK 632 - Giá vốn hàng bán (phần chênh lệch giữa số chi phí trích trước còn lại cao hơn chi phí thực tế phát sinh).
 
Kế toán sản phẩm tiêu dùng nội bộ:
 
Nợ các TK 641, 642, 241, 211
 
Có TK 155 - Thành phẩm.
 
- Trường hợp đơn vị hạch toán phụ thuộc không được phân cấp ghi nhận doanh thu, giá vốn, kế toán ghi nhận giá trị sản phẩm luân chuyển giữa các khâu trong nội bộ doanh nghiệp là khoản phải thu nội bộ, ghi:
 
Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ
 
Có TK 155 - Thành phẩm
 
Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (chi tiết từng loại thuế).
 
 
- Ghi nhận doanh thu bán thành phẩm và khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết, ghi:
 
Nợ các TK 221, 222 (theo giá trị hợp lý)
 
Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 
Có TK 3331 - Thuế GTGT đầu ra phải nộp.
 
- Trường hợp chưa xác định được nguyên nhân thừa, thiếu phải chờ xử lý:
 
+ Nếu thừa, ghi:
 
Nợ TK 155 - Thành phẩm (theo giá trị hợp lý)
 
Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3381).
 
Khi có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền, ghi:
 
Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác.
 
Có các tài khoản liên quan.
 
+ Nếu thiếu, ghi:
 
Nợ TK 138 - Phải thu khác (1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý)
 
Có TK 155 - Thành phẩm.
 
- Ghi nhận giá vốn hàng bán đối với giá trị sản phẩm dùng để biếu, tặng công nhân viên và người lao động:
 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
 
Có TK 155 - Thành phẩm.
 
- Doanh thu của sản phẩm dùng để trả lương cho người lao động, ghi:
 
Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (tổng giá thanh toán)
 
Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311)
 
Có TK 3335 - Thuế thu nhập cá nhân (nếu có).
 
 Đầu kỳ, kế toán căn cứ kết quả kiểm kê thành phẩm đã kết chuyển cuối kỳ trước để kết chuyển giá trị thành phẩm tồn kho đầu kỳ vào tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán”, ghi:
 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
 
Có TK 155 - Thành phẩm.
 
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn