KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Tài khoản 212 - Tài sản cố định thuê tài chính

Hướng dẫn hạch toán và Định khoản Tài khoản 212 - Tài sản cố định thuê tài chính phân bổ chi phí cho thuê TSCĐ
 
1. Nguyên tắc kế toán
 
a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của toàn bộ TSCĐ thuê tài chính của doanh nghiệp.
 
b) Thuê tài chính: Là thuê tài sản mà bên cho thuê có sự chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản cho bên thuê.
 
c) Điều kiện phân loại thuê tài sản là thuê tài chính
 
 
 
d) Hợp đồng thuê tài sản được coi là hợp đồng thuê tài chính nếu thoả mãn ít nhất một trong ba
 
 
đ) Nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính được ghi nhận bằng giá trị hợp lý của tài sản thuê
 
 
e) Số thuế GTGT đầu vào của tài sản thuê tài chính không được khấu trừ bên đi thuê phải trả cho bên cho thuê được hạch toán
 
 
g) Không phản ánh vào tài khoản này giá trị của TSCĐ thuê hoạt động.
 
h) Bên thuê có trách nhiệm tính, trích khấu hao tài sản cố định vào chi phí sản xuất, kinh doanh theo định kỳ trên cơ sở áp dụng chính sách khấu hao
 
i) Tài khoản 212 được mở chi tiết để theo dõi từng loại, từng TSCĐ đi thuê.
 
2. Kết cấu của tài khoản 212 - TSCĐ thuê tài chính
 
Bên Nợ: Nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính tăng.
 
Bên Có: Nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính giảm do chuyển trả lại cho bên cho thuê khi hết hạn hợp đồng hoặc mua lại thành TSCĐ của doanh nghiệp.
 
Số dư bên Nợ: Nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính hiện có.
 
 
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
 
Chi phí đàm phán, ký kết hợp đồng..., ghi:
 
Nợ TK 242 - Chi phí trả trước
 
Có các TK 111, 112,...
 
 Khi nhận TSCĐ thuê tài chính, kế toán căn cứ vào hợp đồng thuê tài sản và các chứng từ có liên quan phản ánh giá trị TSCĐ thuê tài chính theo giá chưa có thuế GTGT đầu vào, ghi:
 
Nợ TK 212 - TSCĐ thuê tài chính (giá chưa có thuế GTGT)
 
Có TK 341 - Vay và nợ thuê tài chính(3412)
 
Khi trả nợ gốc, trả tiền lãi thuê cho bên cho thuê, ghi:
 
Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (tiền lãi thuê trả kỳ này)
 
Nợ TK 341 - Vay và nợ thuê tài chính (3412) (nợ gốc trả kỳ này)
 
Có các TK 111, 112,...
 
Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, ghi:
 
Nợ TK 212 - TSCĐ thuê tài chính (nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ và việc thanh toán thuế GTGT được thực hiện một lần ngay tại thời điểm ghi nhận TSCĐ thuê tài chính)
 
Nợ các TK 627, 641, 642 (nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ thanh toán theo định kỳ nhận hóa đơn)
 
Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng (nếu trả tiền ngay)
 
Có TK 338 - Phải trả khác (thuế GTGT đầu vào phải trả bên cho thuê).
 
Khi trả lại TSCĐ thuê tài chính theo quy định của hợp đồng thuê cho bên cho thuê, kế toán ghi giảm giá trị TSCĐ thuê tài chính, ghi:
 
Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2142)
 
Có TK 212 - TSCĐ thuê tài chính.
 
Khi chuyển từ tài sản thuê tài chính sang tài sản thuộc sở hữu của doanh nghiệp, ghi:
 
Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình
 
Có TK 212 - TSCĐ thuê tài chính (GT còn lại TSCĐ thuê tài chính)
 
Có các TK 111, 112,... (số tiền phải trả thêm).
 
Đồng thời chuyển giá trị hao mòn, ghi:
 
Nợ TK 2142 - Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
 
Có TK 2141 - Hao mòn TSCĐ hữu hình.
 
- Định kỳ, kế toán tính, trích khấu hao TSCĐ thuê tài chính vào chi phí sản xuất, kinh doanh, ghi:
 
Nợ các TK 623, 627, 641, 642,...
 
Có TK 2142 - Hao mòn TSCĐ thuê tài chính.
 
- Định kỳ, kết chuyển số chênh lệch nhỏ hơn (lỗ) giữa giá bán và giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại ghi tăng chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ, ghi:
 
Nợ các TK 623, 627, 641, 642,...
 
Có TK 242 - Chi phí trả trước.
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn