KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Tài khoản 217 - Bất động sản đầu tư

1. Nguyên tắc kế toán
 
Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm bất động sản đầu tư (BĐSĐT) của doanh nghiệp theo nguyên giá, được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng tương tự như TSCĐ. BĐSĐT
 
 
 Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị BĐSĐT đủ tiêu chuẩn ghi nhận là BĐSĐT.
 
 
Bất động sản đầu tư được ghi nhận trên tài khoản này theo nguyên giá. Nguyên giá của BĐSĐT là toàn bộ các chi phí (tiền hoặc tương đương tiền) mà doanh nghiệp bỏ ra
 
 Các chi phí liên quan đến BĐSĐT phát sinh sau ghi nhận ban đầu phải được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ, trừ khi chi phí này có khả năng chắc chắn làm cho BĐSĐT tạo ra lợi ích kinh tế
 
Trong quá trình cho thuê hoạt động phải tiến hành trích khấu hao BĐSĐT và ghi nhận vào chi phí kinh doanh trong kỳ (kể cả trong thời gian ngừng cho thuê).
 
 
Doanh nghiệp không trích khấu hao đối với BĐSĐT nắm giữ chờ tăng giá.
 
Đối với những BĐSĐT được mua vào nhưng phải tiến hành xây dựng, cải tạo, nâng cấp trước khi sử dụng cho mục đích đầu tư thì giá trị bất động sản, chi phí mua sắm và chi phí cho quá trình xây dựng
 
Việc chuyển từ bất động sản chủ sở hữu sử dụng thành BĐSĐT hoặc từ BĐSĐT sang bất động sản chủ sở hữu
 
 
 Khi doanh nghiệp quyết định bán một BĐSĐT mà không có giai đoạn sửa chữa, cải tạo nâng cấp thì doanh nghiệp vẫn tiếp tục ghi nhận là BĐSĐT trên TK 217 "Bất động sản đầu tư" cho đến khi BĐSĐT đó được bán mà không chuyển thành hàng tồn kho.
 
Ghi giảm BĐSĐT trong các trường hợp:
 
- Chuyển đổi mục đích sử dụng từ BĐSĐT sang hàng tồn kho hoặc bất động sản chủ sở hữu sử dụng;
 
- Bán, thanh lý BĐSĐT;
 
- Hết thời hạn thuê tài chính trả lại BĐSĐT cho người cho thuê.
 
2. Kết cấu của tài khoản 217 - Bất động sản đầu tư
 
Bên Nợ: Nguyên giá BĐSĐT tăng trong kỳ.
 
Bên Có: Nguyên giá BĐSĐT giảm trong kỳ.
 
Số dư bên Nợ: Nguyên giá BĐSĐT hiện có.
 
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
 
Trường hợp mua trả tiền ngay, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:
 
Nợ TK 217 - Bất động sản đầu tư
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
 
Có các TK 111, 112.
 
Trường hợp thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ thì nguyên giá BĐSĐT bao gồm cả thuế GTGT.
 
 
- Hàng kỳ, tính và phân bổ số lãi phải trả về việc mua BĐSĐT theo phương thức trả chậm, ghi:
 
Nợ TK 635 - Chi phí tài chính
 
Có TK 242 - Chi phí trả trước.
 
- Khi thanh toán tiền cho người bán, ghi:
 
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán
 
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (phần chiết khấu thanh toán được hưởng do thanh toán trước thời hạn - Nếu có)
Có các TK 111, 112,…
 
a) Trường hợp chuyển đổi TSCĐ thành BĐSĐT:
 
Nợ TK 217 - Bất động sản đầu tư
 
Có TK 211 - TSCĐ hữu hình, hoặc
 
Có TK 213 - TSCĐ vô hình.
 
Khi chuyển từ hàng tồn kho thành BĐSĐT, căn cứ vào hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng, ghi:
 
Nợ TK 217 - Bất động sản đầu tư
 
Có các TK 1557, 1567.
 
 Căn cứ vào hợp đồng thuê tài chính và các chứng từ liên quan, ghi:
 
Nợ TK 217 - Bất động sản đầu tư
 
Có các TK 111, 112, 3412.
 
- Nếu mua lại BĐSĐT thuê tài chính đang phân loại là BĐSĐT để tiếp tục đầu tư, ghi tăng nguyên giá BĐSĐT số tiền phải trả thêm, ghi:
 
Nợ TK 217 - Bất động sản đầu tư
 
Có các TK 111, 112,…
 
- Tập hợp chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu (nâng cấp, cải tạo BĐSĐT) thực tế phát sinh, ghi:
 
Nợ TK 241 - XDCB dở dang
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
 
Có các TK 111, 112, 152, 331,...
 
- Trường hợp tách ngay được thuế GTGT đầu ra phải nộp tại thời điểm bán, thanh lý BĐSĐT, ghi:
 
Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)
 
Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5117) (giá bán thanh lý chưa có thuế GTGT)
 
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).
 
Kế toán ghi giảm nguyên giá và giá trị còn lại của BĐSĐT đã được bán, thanh lý, ghi:
 
Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2147 - Hao mòn BĐS đầu tư – nếu có)
 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (giá trị còn lại của BĐS đầu tư)
 
Có TK 217 - Bất động sản đầu tư (nguyên giá của BĐS đầu tư).
 
- Khi có quyết định sửa chữa, cải tạo, nâng cấp BĐSĐT để bán, kế toán tiến hành kết chuyển giá trị còn lại của BĐSĐT vào TK 156 “Hàng hoá”, ghi:
 
Nợ TK 156 - Hàng hoá (TK 1567 - Giá trị còn lại của BĐSĐT)
 
Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2147) (số hao mòn luỹ kế - nếu có)
 
Có TK 217 - Bất động sản đầu tư (nguyên giá).
 
- Khi kết thúc giai đoạn sửa chữa, cải tạo, nâng cấp triển khai cho mục đích bán, kết chuyển toàn bộ chi phí ghi tăng giá gốc hàng hoá bất động sản chờ bán, ghi:
 
Nợ TK 156 - Hàng hoá (1567)
 
Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.
 
Nếu khoản tổn thất được xác định đáng tin cậy, ghi:
 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
 
Có TK 217 - Bất động sản đầu tư.
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn