Một kế toán bán hàng cần hiểu được Doanh số bán hàng là gì ? Các nghiệp vụ liên quan đến kế toán bán hàng trong đơn vị của mình.
 
Định nghĩa
 
Doanh thu là dòng tổng các lợi ích kinh tế trong thời kỳ phát sinh trong quá trình hoạt động bình thường của một thực thể khi những dòng vốn dẫn đến sự gia tăng vốn chủ sở hữu, khác hơn so với tăng liên quan đến sự đóng góp của người tham gia vốn cổ phần (IAS 18).
 
Giải trình
 
Bán Doanh thu là dòng tổng các lợi ích kinh tế. Nó không được ghi bàn đầu với chi phí. Bán được tạo ra thông qua các hoạt động bình thường của doanh nghiệp. Các khoản thu nhập được tạo ra thông qua các hoạt động mà không phải là một phần của các hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp không được phân loại là doanh thu bán hàng nhưng được phân loại thay vì như lợi nhuận.
 
Ví dụ, doanh thu bán hàng của một doanh nghiệp mà chủ yếu mục đích là để bán bánh quy là thu nhập phát sinh từ việc bán bánh quy. Nếu doanh nghiệp bán một trong các máy của nhà máy, thu nhập từ các giao dịch này sẽ được phân loại như là một lợi hơn là doanh thu bán hàng.
 
Doanh thu bán hàng là một sự gia tăng vốn chủ sở hữu trong một kỳ kế toán trừ tăng như vậy do sự đóng góp của các chủ sở hữu (người tham gia vốn cổ phần). Doanh thu bán hàng phải dẫn đến tăng tài sản ròng (vốn chủ sở hữu) của thực thể chẳng hạn như bằng dòng tiền mặt hoặc tài sản khác. Tuy nhiên, tài sản ròng của một thực thể có thể làm tăng chỉ đơn giản bằng cách đầu tư thêm vốn chủ sở hữu của nó mặc dù tăng như vậy trong tài sản thuần có thể không được coi là doanh thu bán hàng.
 
doanh thu bán hàng có thể phát sinh từ các nguồn sau đây:
Bán hàng hoá
Cung cấp dịch vụ
Doanh thu từ việc sử dụng tài sản thực của các bên thứ ba chẳng hạn như lãi suất, tiền bản quyền, cổ tức.
 
Kế toán bán hàng
 
Như kết quả bán hàng trong tăng thu nhập và tài sản của các tổ chức, tài sản phải được ghi nợ trong khi thu nhập phải khấu trừ. Một người bán cũng có kết quả trong việc giảm hàng tồn kho, tuy nhiên kế toán cho hàng tồn kho được giữ riêng biệt từ kế toán bán hàng như sẽ được thảo luận thêm trong phần kế toán hàng tồn kho.
Một hàng có thể được thực hiện trên mặt hoặc trên tín dụng.
 
bán tiền mặt
 
Khi bán hàng bằng tiền mặt được thực hiện, các mục nhập gấp đôi sau đây được ghi lại:
 
Ghi nợ                                             tiền mặt
 
tín dụng                                            Doanh thu bán hàng (Kết quả kinh doanh)
 
Tiền mặt được ghi nợ vào tài khoản cho tăng tiền mặt của đơn vị.
Doanh thu bán hàng được ghi có vào tài khoản cho các tăng thu nhập.
 
bán tín dụng
 
Trong trường hợp của một bán tín dụng, mục đôi sau đây được ghi lại:
 
Ghi nợ                         phải thu
 
tín dụng                       Doanh thu bán hàng (Kết quả kinh doanh)
 
Các mục đôi là giống như trong trường hợp của một bán tiền mặt, ngoại trừ một khoản tài sản khác nhau được ghi nợ (tức là phải thu).
 
Khi thu trả tiền do mình, cán cân thu sẽ được giảm tới bằng không. Các mục đôi sau đây được ghi lại:
 
Ghi nợ                               tiền mặt
 
tín dụng                             phải thu
 
Công nhận bán hàng
 
Nó có thể là khó hiểu để xác định các điểm khi mua bán xảy ra. Chúng ta có biết bán khi hàng hóa được phái đến khách hàng, khi khách hàng nhận được những hàng hóa, hoặc khi chúng tôi nhận được thanh toán đối với những hàng hóa? Trong trường hợp bán hàng hóa, bán thường xuất hiện khi người bán chuyển giao rủi ro và phần thưởng liên quan đến tài sản bán cho người mua. Điều này thường xảy ra khi người mua đã nhận được tài sản. Việc nhận thanh toán từ khách hàng là không liên quan đến việc công nhận bán kể từ khi có thu nhập được ghi nhận theo phương pháp trích trước.
 
3.87.147.184

Bình luận

Đào Văn Hải Đào
2019-01-04 07:48:51

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn