Kiểm toán cần hồ sơ thủ tục như thế nào ?

Kiểm toán cần hồ sơ thủ tục như thế nào ?

Kiểm toán cần hồ sơ thủ tục như thế nào ? Thủ tục trình Lãnh đạo KTNN giải quyết Hồ sơ trình giải quyết công việc bao gồm tờ trình, dự thảo văn bản

0982.686.028