GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TT133/2016/TT-BTC

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TT133/2016/TT-BTC Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính file excel và word

Đơn vị: …………………

Địa chỉ: ………………

Mẫu số 05 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày…. tháng….. năm….

Kính gửi:...........................................................................................................................

Họ và tên người đề nghị thanh toán:...................................................................................

Bộ phận (Hoặc địa chỉ):......................................................................................................

Nội dung thanh toán:..........................................................................................................

Số tiền: ………………….. (Viết bằng chữ):...........................................................................

(Kèm theo…………….. chứng từ gốc).

 

Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người duyệt
(Ký, họ tên)

 

giấy đề nghị thanh toán công nợ
 
giấy đề nghị thanh toán hợp đồng
 
mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất
 
giấy đề nghị thanh toán tạm ứng
 
mẫu giấy đề nghị thanh toán hợp đồng
 
giấy đề nghị thanh toán theo quyết định 19
 
giấy đề nghị thanh toán theo quyết định 15
 
mẫu giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư
54.236.234.60

Bình luận

Vuong Văn vượng
2018-09-24 09:56:31

ghi nhận là TSCĐ sơ đồ tài khoản 131 triển khai được tập vô hình được tập sơ đồ tài khoản 141 hợp vào TK 241 hợp vào chi phí sơ đồ tài khoản kế toán tscđ "Xây dựng cơ SXKD trong kỳ. sắp xếp tên theo abc trong excel bản dở dang" (2412). Trường hợp xét hàm Excel cơ bản “TSCĐ vô hình".

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn