KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Tài khoản 138 - Phải thu khác

Hướng dẫn định khoản Hạch toán Tài khoản 138 - Phải thu khác chi tiết ví dụ theo thông tư 200 BTC
 
1. Nguyên tắc kế toán
 
Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu ngoài phạm vi đã phản ánh ở các tài khoản phải thu (TK 131, 136)
 
- Giá trị tài sản thiếu đã được phát hiện nhưng chưa xác định được nguyên nhân, phải chờ xử lý;
 
 
- Các khoản cho bên khác mượn bằng tài sản phi tiền tệ (nếu cho mượn bằng tiền thì phải kế toán là cho vay trên TK 1283);
 
 
- Các khoản chi hộ phải thu hồi, như các khoản bên nhận uỷ thác xuất nhập khẩu chi hộ, cho bên giao uỷ thác xuất khẩu về phí ngân hàng, phí giám định hải quan, phí vận chuyển, bốc vác, các khoản thuế, ...
 
 
- Tiền lãi cho vay, cổ tức, lợi nhuận phải thu từ các hoạt động đầu tư tài chính;
 
 
2. Kết cấu của tài khoản 138 - Phải thu khác
 
Bên Nợ:
 
- Giá trị tài sản thiếu chờ giải quyết;
 
- Số tiền phải thu về các khoản phát sinh khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước;
 
 
- Các khoản chi hộ bên thứ ba phải thu hồi, các khoản nợ phải thu khác;
 
 
Bên Có:
 
 
- Kết chuyển các khoản phải thu về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước;
 
 
- Đánh giá lại các khoản phải thu bằng ngoại tệ (trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam)
 
Số dư bên Nợ:
 
Các khoản nợ phải thu khác chưa thu được.
 
 
Tài khoản 138 - Phải thu khác, có 3 tài khoản cấp 2:
 
- Tài khoản 1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý
 
 
- Tài khoản 1385 - Phải thu về cổ phần hóa
 
 
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
 
Nợ TK 138 - Phải thu khác (1381) (giá trị còn lại của TSCĐ)
 
 
Có TK 211 - Tài sản cố định hữu hình (nguyên giá).
 
 
Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)
 
 
Nợ TK 3533 - Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ (giá trị còn lại) (TSCĐ dùng cho hoạt động phúc lợi)
 
 
Nợ TK 138 - Phải thu khác (1381)
 
Có TK 338- Phải trả, phải nộp khác (TSCĐ dùng cho sự nghiệp, DA).
 
Nợ TK 138 - Phải thu khác (1381)
 
Nợ TK 111 - Tiền mặt (cá nhân, tổ chức nộp tiền bồi thường)
 
Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (số bồi thường trừ vào lương)
 
Nợ TK 811 - Chi phí khác (phần giá trị còn lại của TSCĐ thiếu qua kiểm kê phải tính vào tổn thất của doanh nghiệp)
 
Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388 - Phải thu khác) (số phải bồi thường)
 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (giá trị hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ số thu bồi thường theo quyết định xử lý)
 
Có TK 627 - Chi phí sản xuất chung
 
Có các TK 111, 112.
 
Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388)
 
Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388)
 
Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388) (nếu bên giao ủy thác chưa ứng tiền)
 
Có các TK 111, 112,…
 
Nợ TK 338 - Phải trả khác (3388)
 
Nợ các TK 111, 112,.... (số đã thu được tiền)
 
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.
 
Nợ TK 111 - Tiền mặt
 
Có TK 138 - Phải thu khác (1388).
 
Nợ TK 111 - Tiền mặt (số bồi thường của cá nhân, tập thể có liên quan)
 
Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2293) (nếu được bù đắp bằng khoản dự phòng phải thu khó đòi)
 
Có TK 138 - Phải thu khác (1388 - Phải thu khác).
 
Nợ các TK 111, 112,.... (số tiền thu được từ việc bán khoản nợ phải thu)
 
Có TK 138 - Phải thu khác (1388).
 
Nợ TK 1385 - Phải thu về cổ phần hóa (chi tiết chi phí cổ phần hóa)
 
Nợ TK 3385 - Phải trả về cổ phần hóa (tiền thu bán cổ phần thuộc vốn NN)
 
Nợ TK 138 - Phải thu khác
 
- Nếu tỷ giá ngoại tệ tăng so với tỷ giá Đồng Việt Nam, ghi:
 
Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131).
 
Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131)
 
Có TK 138 - Phải thu khác
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn