KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Tài khoản 158 - Hàng hóa kho bảo thuế

 
1. Nguyên tắc kế toán
 
a) Tài khoản này dùng để phản ánh sự biến động tăng, giảm và số hiện có của hàng hoá đưa vào Kho bảo thuế.
 
b) Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và sản phẩm lưu giữ tại Kho bảo thuế
 
c) Doanh nghiệp phải mở sổ chi tiết để phản ánh số lượng và giá trị của từng thứ nguyên liệu, vật tư và hàng hoá theo từng lần nhập, xuất kho.
 
2. Kết cấu  của tài khoản 158 - Hàng hóa kho bảo thuế
 
Bên Nợ: Trị giá nguyên liệu, vật liệu, thành phẩm
 
Bên Có: Trị giá nguyên liệu, vật liệu, thành phẩm.
 
Số dư bên Nợ
 
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
 
 Khi nhập khẩu nguyên liệu thuế GTGT hàng nhập khẩu, ghi:
 
Nợ TK 158 - Hàng hoá Kho bảo thuế
 
Có TK 331 - Phải trả cho người bán.
 
Khi xuất kho thành phẩm hoặc hàng hoá xuất khẩu, hàng gia công xuất khẩu đưa vào Kho bảo thuế (nếu có), ghi:
 
Nợ TK 158 - Hàng hoá kho bảo thuế
 
Có các TK 156, 155,...
 
- Phản ánh doanh thu của hàng hoá xuất khẩu thuộc Kho bảo thuế, ghi:
 
Nợ các TK 111, 112, 131,...
 
Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
 
xuất khẩu doanh nghiệp phải nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu (nếu có):
 
- Khi xác định thuế nhập khẩu phải nộp (nếu có), ghi:
 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
 
Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3333).
 
nhập lại kho sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp và nộp thuế đối với số hàng hoá này, ghi:
 
 
Có TK 158 - Hàng hoá Kho bảo thuế.
 
- Khi xác định thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp (nếu có), ghi:
 
Nợ các TK 155, 156 (nếu không được khấu trừ)
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
 
Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (33312).
 
- Phản ánh trị giá vốn của hàng hoá Kho bảo thuế xuất bán, ghi:
 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
 
Có TK 158 - Hàng hoá Kho bảo thuế.
 
Phản ánh doanh thu của số hàng hoá kho bảo thuế xuất bán tại thị trường nội địa, ghi:
 
Nợ các TK 111, 112, 131,...
 
Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 
Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (33311).
 
- Đồng thời, phải nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp của số hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu này, xác định số thuế phải nộp ghi như bút toán (e); Khi thực nộp thuế, ghi:
 
Nợ TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (33312, 3333)
 
Có các TK 111, 112,....
 
- Trường hợp tiêu huỷ hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu lưu giữ tại Kho bảo thuế, ghi:
 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (hàng hoá, nguyên vật liệu bị tiêu huỷ)
 
Có TK 158 - Hàng hoá Kho bảo thuế.
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn