KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Tài khoản 161 - Chi sự nghiệp

 
1. Nguyên tắc kế toán
 
a) Tài khoản này phản ánh các khoản chi sự nghiệp, chi dự án để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội do Nhà nước
 
b) Phải mở sổ kế toán chi tiết chi sự nghiệp, chi dự án theo từng nguồn kinh phí, theo niên độ kế toán
 
c) Hạch toán chi sự nghiệp, chi dự án phải đảm bảo thống nhất với công tác lập dự toán
 
d) Hạch toán vào tài khoản này những khoản chi thuộc kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án hàng năm của doanh nghiệp
 
đ) Cuối niên độ kế toán, nếu quyết toán chưa được duyệt thì toàn bộ số chi sự nghiệp, chi dự án trong năm được chuyển từ bên Có tài khoản 1612 "
 
2. Kết cấu của tài khoản 161 - Chi sự nghiệp
 
Bên Nợ: Các khoản chi sự nghiệp, chi dự án thực tế phát sinh.
 
Bên Có:
 
- Các khoản chi sự nghiệp, chi dự án sai quy định
 
- Số chi sự nghiệp, chi dự án được duyệt quyết toán
 
Số dư bên Nợ
 
 
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
 
 Khi xuất tiền chi cho hoạt động sự nghiệp, chương trình, dự án thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án, ghi:
 
Nợ TK 161 - Chi sự nghiệp (1612)
 
Có các TK 111,112,...
 
Khi xuất kho vật tư, công cụ, dụng cụ sử dụng cho hoạt động sự nghiệp, dự án, ghi:
 
Nợ TK 161 - Chi sự nghiệp (1612)
 
 
Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ.
 
Khi kết chuyển chi phí sửa chữa lớn TSCĐ hoàn thành để sử dụng cho hoạt động sự nghiệp, hoạt động dự án, ghi:
 
Nợ TK 161 - Chi sự nghiệp (1612)
 
Có TK 241 - XDCB dở dang (2413 - Sửa chữa lớn TSCĐ).
 
- Đồng thời ghi:
 
Nợ TK 161 - Chi sự nghiệp (1612)
 
Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.
 
Cuối năm tài chính, nếu quyết toán chưa được duyệt, kế toán tiến hành chuyển số dư Nợ TK 1612 "Chi sự nghiệp năm nay" sang TK 1611 "Chi sự nghiệp năm trước", ghi:
 
Nợ TK 1611 - Chi sự nghiệp năm trước
 
Có TK 1612 - Chi sự nghiệp năm nay.
 
 Các khoản chi sai quy định không được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải xuất toán thu hồi, ghi:
 
Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388)
 
Có TK 161 - Chi sự nghiệp (1611- Chi sự nghiệp năm trước).
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn