KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Tài khoản 221 – Đầu tư vào công ty con

 
1. Nguyên tắc kế toán
 
a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm khoản đầu tư vốn trực tiếp vào công ty con.
 
b) Chỉ hạch toán vào TK 221 "Đầu tư vào công ty con" khi nhà đầu tư nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết (ngoại trừ trường hợp tại điểm c dưới đây) và có quyền chi phối các chính sách tài chính
 
c) Các trường hợp sau khoản đầu tư vẫn được hạch toán vào TK 221 "Đầu tư vào công ty con" khi doanh nghiệp đầu tư nắm giữ ít hơn 50% quyền biểu quyết tại công ty con
 
 
d) Trường hợp mua khoản đầu tư vào công ty con trong giao dịch hợp nhất kinh doanh, bên mua phải xác định ngày mua, giá phí khoản đầu tư
 
đ) Kế toán khoản đầu tư vào công ty con phải tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 40 Thông tư này.
 
e) Trường hợp công ty mẹ giải thể công ty con và sáp nhập toàn bộ tài sản và nợ phải trả của công ty con vào công ty mẹ (công ty mẹ kế thừa toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ của công ty con)
 
 
g) Việc phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu tại công ty mẹ được căn cứ vào mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc sở hữu của công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất.
 
 
h) Doanh nghiệp không được chuyển khoản đầu tư vào công ty con thành chứng khoán kinh doanh hoặc khoản đầu tư dưới hình thức khác trừ khi đã thực sự thanh lý khoản đầu tư dẫn đến mất quyền kiểm soát.
 
2. Kết cấu của tài khoản 221 - Đầu tư vào công ty con
 
Bên Nợ: Giá trị thực tế các khoản đầu tư vào công ty con tăng.
 
Bên Có: Giá trị thực tế các khoản đầu tư vào công ty con giảm.
 
Số dư bên Nợ
 
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
 
Khi công ty mẹ đầu tư vào công ty con bằng tiền, căn cứ số tiền đầu tư và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đầu tư vào công ty con, ghi:
 
Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con
 
Có các TK 111, 112, 3411,...
 
- Trường hợp giá trị ghi sổ hoặc giá trị còn lại của tài sản đem đi góp vốn nhỏ hơn giá trị do các bên đánh giá lại, kế toán phản ánh khoản lãi là phần chênh lệch đánh giá tăng tài sản vào thu nhập khác, ghi:
 
Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con
 
Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ
 
Có TK 211, 213, 217 (nếu góp vốn bằng TSCĐ hoặc BĐS đầu tư)
 
Có TK 152, 153, 155, 156 (nếu góp vốn bằng hàng tồn kho)
 
Có TK 711 - Thu nhập khác (phần chênh lệch đánh giá tăng).
 
-Nếu việc mua, bán khi hợp nhất kinh doanh được bên mua thanh toán bằng tiền, hoặc các khoản tương đương tiền, ghi:
 
Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con
 
Có các TK 111, 112, 121,...
 
- Nếu giá phát hành (theo giá trị hợp lý) của cổ phiếu tại ngày diễn ra trao đổi nhỏ hơn mệnh giá cổ phiếu, ghi:
 
Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con (theo giá trị hợp lý)
 
Nợ TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần (số chênh lệch giữa giá trị hợp lý nhỏ hơn mệnh giá cổ phiếu)
 
Có TK 4111 - Vốn góp của chủ sở hữu (theo mệnh giá).
 
 
- Trường hợp trao đổi bằng TSCĐ, khi đưa TSCĐ đem trao đổi, kế toán ghi giảm TSCĐ:
 
Nợ TK 811 - Chi phí khác (giá trị còn lại của TSCĐ đưa đi trao đổi)
 
Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)
 
Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá).
 
Đồng thời phản ánh doanh thu bán hàng và ghi tăng khoản đầu tư vào công ty con:
 
Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con
 
Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 
Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (33311).
 
- Trường hợp thanh toán bằng trái phiếu có phụ trội, ghi:
 
Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con (theo giá trị hợp lý)
 
Có TK 34311 - Mệnh giá trái phiếu
 
Có TK 34313 - Phụ trội trái phiếu (phần phụ trội).
 
Khi nhận được thông báo về cổ tức, lợi nhuận được chia cho giai đoạn trước ngày đầu tư từ công ty con, ghi:
 
Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388)
 
Có TK 221 - Đầu tư vào công ty con.
 
Trường hợp đầu tư thêm để các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết, công cụ tài chính trở thành khoản đầu tư vào công ty con, ghi:
 
Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con
 
Có các TK 121, 128, 222, 228
 
Có các TK liên quan (giá trị hợp lý của số phải đầu tư bổ sung).
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn