ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ CHUYÊN NGHIỆP

Tài khoản 228 - Đầu tư khác

 
1. Nguyên tắc kế toán
 
a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại đầu tư khác (ngoài các khoản đầu tư vào công ty con, vốn góp vào công ty liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết),
 
 
b) Kế toán phải theo dõi chi tiết từng khoản đầu tư khác theo số lượng, đối tượng được đầu tư.
 
c) Kế toán tuân thủ các nguyên tắc chung đối với các khoản đầu tư vào đơn vị khác theo quy định tại Điều 40 Thông tư này.
 
2. Kết cấu của tài khoản 228 - Đầu tư khác
 
Bên Nợ: Giá trị các khoản đầu tư khác tăng.
 
Bên Có: Giá trị các khoản đầu tư khác giảm.
 
Số dư bên Nợ
 
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
 
Trường hợp đầu tư bằng tiền
 
Nợ TK 228 - Đầu tư khác (2281) (theo giá gốc khoản đầu tư + Chi phí trực tiếp liên quan đến hoạt động đầu tư, như chi phí môi giới,...)
 
Có các TK 111, 112.
 
- Trường hợp góp vốn bằng tài sản phi tiền tệ, căn cứ vào giá đánh giá lại vật tư, hàng hoá, TSCĐ, ghi:
 
Nợ TK 228 - Đầu tư khác (2281)
 
Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)
 
Nợ TK 811 - Chi phí khác (số chênh lệch giữa giá đánh giá lại nhỏ hơn giá trị ghi sổ của vật tư, hàng hoá, giá trị còn lại của TSCĐ)
 
Có các TK 152, 153, 156, 211, 213,...
 
Có TK 711 - Thu nhập khác (số chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn giá trị ghi sổ của vật tư, hàng hoá, giá trị còn lại của TSCĐ).
 
+ Trường hợp trao đổi bằng sản phẩm, hàng hoá, khi xuất kho sản phẩm, hàng hoá đưa đi trao đổi, ghi:
 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
 
Có các TK 155, TK 156,...
 
Đồng thời phản ánh doanh thu bán hàng và ghi tăng khoản đầu tư khác:
 
Nợ TK 228 - Đầu tư khác (2281) (tổng giá thanh toán)
 
Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá trị hợp lý của khoản đầu tư nhận được)
 
Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (33311).
 
- Khi nhận được thông báo về cổ tức, lợi nhuận được chia cho giai đoạn trước ngày đầu tư, ghi:
 
Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388)
 
Có TK 228 - Đầu tư khác (2281).
 
Khi nhà đầu tư bán một phần khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết dẫn đến không còn quyền kiểm soát hoặc không còn quyền đồng kiểm soát hoặc không còn ảnh hưởng đáng kể, ghi:
 
Nợ các TK 111, 112, 131…
 
Nợ TK 228 - Đầu tư khác (2281)
 
Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (nếu lỗ)
 
Có các TK 221, 222
 
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi).
 
- Trường hợp bán, thanh lý bị lỗ, ghi:
 
Nợ các TK 111, 112,131...
 
Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (giá bán nhỏ hơn giá trị ghi sổ)
 
Có TK 228 - Đầu tư khác (giá trị ghi sổ).
 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


Dịch vụ kế toán

0972.868.960