Tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang

Hướng dẫn định khoản và Hạch toán tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang trong kế toán xây lắp
 
1. Nguyên tắc kế toán
 
Tài khoản này chỉ dùng ở đơn vị không thành lập ban quản lý dự án để phản ánh chi phí thực hiện các dự án đầu tư XDCB
 
 Chi phí thực hiện các dự án đầu tư XDCB là toàn bộ chi phí cần thiết để xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật công trình. Chi phí xây dựng, Chi phí thiết bị, Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư....
 
 Khi đầu tư XDCB các chi phí xây lắp, chi phí thiết bị thường tính trực tiếp cho từng công trình; 
 
Trường hợp dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng quyết toán dự án chưa được duyệt thì doanh nghiệp ghi tăng nguyên giá TSCĐ
 
Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, duy trì cho TSCĐ hoạt động bình thường được hạch toán trực tiếp vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.
 
Chủ đầu tư xây dựng bất động sản sử dụng tài khoản này để tập hợp chi phí xây dựng TSCĐ hoặc bất động sản đầu tư.
 
Tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang, có 3 tài khoản cấp 2:
 
- Tài khoản 2411 - Mua sắm TSCĐ:
 
- Tài khoản 2412 - Xây dựng cơ bản
 
- Tài khoản 2413 - Sửa chữa lớn TSCĐ
 
2. Kết cấu của tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang
 
Bên Nợ:
 
- Chi phí đầu tư XDCB, mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ phát sinh (TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình);
 
- Chi phí mua sắm bất động sản đầu tư (trường hợp cần có giai đoạn đầu tư xây dựng);
 
- Chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ, bất động sản đầu tư.
 
Bên Có:
- Giá trị TSCĐ hình thành qua đầu tư XDCB, mua sắm đã hoàn thành đưa vào sử dụng;
 
- Giá trị công trình sửa chữa lớn TSCĐ hoàn thành, kết chuyển khi quyết toán được duyệt;
 
- Kết chuyển chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ, bất động sản đầu tư vào các tài khoản có liên quan.
 
Số dư Nợ
 
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
 
 Trường hợp ứng trước bằng Đồng Việt Nam:
 
- Ghi nhận số tiền ứng trước cho nhà thầu bằng Đồng Việt Nam, ghi;
 
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán
 
Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng (1122) (tỷ giá ghi sổ BQGQ).
 
 
- Ghi nhận số tiền ứng trước cho nhà thầu bằng ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ứng trước, ghi;
 
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán (tỷ giá giao dịch thực tế)
 
Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (nếu phát sinh lỗ tỷ giá)
 
Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng (1122) (tỷ giá ghi sổ BQGQ)
 
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (nếu phát sinh lãi tỷ giá).
 
 Khi mua thiết bị đầu tư XDCB, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, căn cứ hóa đơn, phiếu nhập kho, ghi:
 
Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (giá mua chưa có thuế GTGT)
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
 
Có TK 331 - Phải trả cho người bán (tổng giá thanh toán).
 
Trả tiền cho người nhận thầu, người cung cấp vật tư, hàng hóa, dịch vụ có liên quan đến đầu tư XDCB, ghi:
 
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán
 
Có các TK 111, 112,...
 
- Khi có khối lượng lắp đặt hoàn thành của bên B bàn giao, được nghiệm thu và chấp nhận thanh toán, thì giá trị thiết bị đưa đi lắp mới được tính vào chi phí đầu tư XDCB, ghi:
 
Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2412)
 
Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu.
 
Khoản tiền phạt nhà thầu thu được về bản chất làm giảm số phải thanh toán cho nhà thầu, ghi:
 
Nợ các TK 112, 331
 
Có TK 241 - XDCB dở dang.
 
- Nếu phát sinh lãi tỷ giá, ghi:
 
Nợ các TK liên quan
 
Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái.
 
+ Kết chuyển lãi tỷ giá ghi:
 
Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái
 
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.
 
Đối với chi phí sản xuất thử và số thu từ bán sản phẩm sản xuất thử:
 
- Khi phát sinh chi phí chạy thử có tải để sản xuất ra sản phẩm thử, kế toán tập hợp toàn bộ chi phí, ghi
 
Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
 
Có các TK liên quan.
 
Trường hợp chi phí sản xuất thử cao hơn số thu từ việc bán sản phẩm sản xuất thử, kế toán kết chuyển phần chênh lệch để ghi tăng chi phí đầu tư XDCB dở dang, ghi:
 
Nợ TK 241 - XDCB dở dang
 
Có TK 154 - Chi phí SXKD dở dang.
 
Khi quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành được duyệt thì kế toán điều chỉnh lại giá tạm tính theo giá trị tài sản được duyệt, ghi;
 
- Nếu giá trị tài sản hình thành qua đầu tư XDCB được duyệt có giá trị thấp hơn giá tạm tính:
 
Nợ TK 138 - Phải thu khác (chi phí duyệt bỏ phải thu hồi)
 
Có các TK 211, 213, 217, 1557.
 
- Nếu TSCĐ hình thành bằng quỹ phúc lợi và dùng vào mục đích phúc lợi, khi chủ đầu tư duyệt quyết toán vốn đầu tư, kế toán ghi tăng quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ:
 
Nợ TK 3532 - Quỹ phúc lợi
 
Có TK 3533 - Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ.
 
+ Nếu giá được quyết toán lớn hơn giá tạm tính, ghi:
 
Nợ các TK 211, 213, 217, 1557
 
Có các TK liên quan.
 
- Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:
 
Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2413) (giá mua chưa có thuế GTGT)
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
 
Có các TK 111, 112, 152, 214,... (tổng giá thanh toán).
 
- Trường hợp sửa chữa cải tạo, nâng cấp thỏa mãn điều kiện ghi tăng nguyên giá TSCĐ, ghi:
 
Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình
 
Có TK 241 - XDCB dở dang (2413).
 
3.87.147.184

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn