KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Tài khoản 242 - Chi phí trả trước

Làm sao định khoản và Hạch toán tài khoản 242 - Chi phí trả trước một cách tốt nhất
 
1. Nguyên tắc kế toán
 
Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều kỳ kế toán và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí SXKD của các kỳ kế toán sau.
 
Việc tính và phân bổ chi phí trả trước vào chi phí SXKD từng kỳ kế toán phải căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để lựa chọn phương pháp và tiêu thức hợp lý.
 
 Đối với các khoản chi phí trả trước bằng ngoại tệ, trường hợp tại thời điểm lập báo cáo có bằng chứng chắc chắn về việc người bán không thể cung cấp hàng hoá, dịch vụ
 
2. Kết cấu của tài khoản 242 - Chi phí trả trước
 
Bên Nợ: Các khoản chi phí trả trước phát sinh trong kỳ.
 
Bên Có: Các khoản chi phí trả trước đã tính vào chi phí SXKD trong kỳ.
 
Số dư bên Nợ
 
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
 
 Khi phát sinh các khoản chi phí trả trước phải phân bổ dần vào chi phí SXKD của nhiều kỳ, ghi:
 
Nợ TK 242 - Chi phí trả trước
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
 
Có các TK 111, 112, 153, 331, 334, 338,...
 
 Khi trả trước tiền thuê TSCĐ, thuê cơ sở hạ tầng theo phương thức thuê hoạt động và phục vụ hoạt động kinh doanh cho nhiều kỳ, ghi:
 
Nợ TK 242 - Chi phí trả trước
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
 
Có các TK 111, 112,...
 
- Khi mua TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình hoặc mua bất động sản đầu tư theo phương thức trả chậm, trả góp và đưa về sử dụng ngay cho SXKD, hoặc để nắm giữ chờ tăng giá hoặc cho thuê hoạt động, ghi:
 
Nợ các TK 211, 213, 217 (nguyên giá - ghi theo giá mua trả tiền ngay)
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
 
- Định kỳ, tính vào chi phí theo số lãi trả chậm, trả góp phải trả, ghi:
 
Nợ TK 635 - Chi phí tài chính
 
Có TK 242 - Chi phí trả trước.
 
- Kết chuyển chi phí sửa chữa TSCĐ vào tài khoản chi phí trả trước, ghi:
 
Nợ TK 242 - Chi phí trả trước.
 
Có TK 241 - XDCB dở dang (2413).
 
- Khi trả trước lãi tiền vay, ghi:
 
Nợ TK 242 - Chi phí trả trước
 
Có các TK 111, 112.
 
- Tại thời điểm phát hành trái phiếu, ghi:
 
Nợ các TK 111, 112 (tổng số tiền thực thu)
 
Nợ TK 242 - Chi phí trả trước (chi tiết lãi trái phiếu trả trước)
 
Có TK 34311 - Mệnh giá trái phiếu.
 
- Nếu việc mua, bán khi hợp nhất kinh doanh được bên mua thanh toán bằng tiền, hoặc các khoản tương đương tiền, ghi:
 
Nợ các TK 131, 138, 152, 153, 155, 156, 211, 213, 217.… (theo giá trị hợp lý của các tài sản đã mua)
 
Nợ TK 242 - Chi phí trả trước (chi tiết lợi thế thương mại)
 
Có các TK 331, 3411, … (theo giá trị hợp lý của các khoản nợ phải trả và nợ tiềm tàng phải gánh chịu)
 
Có các TK 111, 112, 121 (số tiền hoặc các khoản tương đương tiền bên mua đã thanh toán).
 
Chi phí tài chính để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ, ghi:
 
Nợ TK 635 - Chi phí tài chính
 
Có TK 242 - Chi phí trả trước.
 
kế toán ghi tăng vốn Nhà nước và ghi nhận phần chênh lệch là lợi thế kinh doanh, ghi:
 
Nợ TK 242 - Chi phí trả trước
 
Có TK 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu.
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn