KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Tài khoản 331 – Phải trả cho người bán

Hướng dẫn định khoản và hạch toán Tài khoản 331 – Phải trả cho người bán trong kế toán bán hàng
 
1. Nguyên tắc kế toán
 
Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ,
 
 Nợ phải trả cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp cần được hạch toán chi tiết cho từng đối tượng phải trả.
 
 Đối với các khoản phải trả bằng ngoại tệ thì thực hiện theo nguyên tắc:
 
- Khi phát sinh các khoản nợ phải trả cho người bán (bên có tài khoản 331) bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ra Đồng Việt nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh
 
- Khi thanh toán nợ phải trả cho người bán (bên Nợ tài khoản 331) bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh cho từng đối tượng chủ nợ
 
- Doanh nghiệp phải đánh giá lại các khoản phải trả cho người bán có gốc ngoại tệ tại tất cả các thời điểm lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.
 
 Bên giao nhập khẩu ủy thác ghi nhận trên tài khoản này số tiền phải trả người bán về hàng nhập khẩu
 
Khi hạch toán chi tiết các khoản này, kế toán phải hạch toán rõ ràng, rành mạch các khoản chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại, giảm giá
 
2. Kết cấu của tài khoản 331 – Phải trả cho người bán
 
Bên Nợ:
- Số tiền đã trả cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, người nhận thầu xây lắp;
 
- Số tiền ứng trước cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp nhưng chưa nhận được vật tư, hàng hóa, dịch vụ, khối lượng sản phẩm xây lắp hoàn thành bàn giao;
 
- Chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại được người bán chấp thuận cho doanh nghiệp giảm trừ vào khoản nợ phải trả cho người bán;
 
- Đánh giá lại các khoản phải trả cho người bán bằng ngoại tệ (trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam).
 
Bên Có:
 
- Số tiền phải trả cho người bán vật tư, hàng hoá, người cung cấp dịch vụ và người nhận thầu xây lắp;
 
- Đánh giá lại các khoản phải trả cho người bán bằng ngoại tệ (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam).
 
Số dư bên Có
 
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
 
Trường hợp mua trong nội địa, ghi:
 
- Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:
 
Nợ các TK 152, 153, 156, 157, 211, 213 (giá chưa có thuế GTGT)
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
 
Có TK 331 - Phải trả cho người bán (tổng giá thanh toán).
 
- Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
 
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33312).
 
- Phản ánh giá trị hàng nhập khẩu bao gồm cả thuế TTĐB, thuế XK, thuế BVMT (nếu có), ghi:
 
Nợ TK 611 - Mua hàng.
 
Có TK 331 - Phải trả cho người bán
 
Có TK 3332 - Thuế TTĐB (nếu có)
 
Có TK 3333 - Thuế xuất nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu, nếu có)
 
Có TK 33381 - Thuế bảo vệ môi trường.
 
- Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:
 
Nợ TK 241 - XDCB dở dang (giá chưa có thuế GTGT)
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
 
Có TK 331 - Phải trả cho người bán (tổng giá thanh toán).
 
Khi nhận lại tiền do người bán hoàn lại số tiền đã ứng trước vì không cung cấp được hàng hóa, dịch vụ, ghi:
 
Nợ các TK 111, 112,...
 
Có TK 331 - Phải trả cho người bán.
 
- Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:
 
Nợ TK 156 - Hàng hóa (1562)
 
Nợ TK 241 - XDCB dở dang
 
Nợ TK 242 - Chi phí trả trước
 
Nợ các TK 623, 627, 641, 642, 635, 811
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)
 
Có TK 331 - Phải trả cho người bán (tổng giá thanh toán).
 
Trường hợp vật tư, hàng hoá mua vào phải trả lại hoặc được người bán chấp thuận giảm giá do không đúng quy cách, phẩm chất được tính trừ vào khoản nợ phải trả cho người bán, ghi:
 
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán
 
Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)
 
Có các TK 152, 153, 156, 611,...
 
Biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành và hợp đồng giao thầu phụ, ghi:
 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (giá chưa có thuế GTGT)
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
 
Có TK 331 - Phải trả cho người bán (tổng số tiền phải trả cho nhà thầu phụ gồm cả thuế GTGT đầu vào).
 
- Khi bán hàng nhận đại lý, ghi:
 
Nợ các TK 111, 112, 131,... (tổng giá thanh toán)
 
Có TK 331 - Phải trả cho người bán (giá giao bán đại lý + thuế).
 
- Khi thanh toán tiền cho bên giao hàng đại lý, ghi:
 
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán (giá bán trừ (-) hoa hồng đại lý)
 
Có các TK 111, 112,...
 
- Khi nhận hàng ủy thác nhập khẩu do bên nhận ủy thác giao trả, kế toán thực hiện như đối với hàng nhập khẩu thông thường.
 
- Khi trả tiền cho đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu về số tiền hàng nhập khẩu và các chi phí liên quan trực tiếp đến hàng nhập khẩu, căn cứ các chứng từ liên quan, ghi:
 
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán (chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thác)
 
Có các TK 111, 112,...
 
Khi lập Báo cáo tài chính, số dư nợ phải trả cho người bán bằng ngoại tệ được đánh giá theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm lập Báo cáo tài chính:
 
- Nếu tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam, ghi:
 
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán
 
Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131).
 
- Nếu tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam, ghi:
 
Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131)
 
Có TK 331 - Phải trả cho người bán.
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn