KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung

Tôi muốn biết cách hạch toán và Định khoản tài khoản 627–Chi phí sản xuất chung phải làm như thế nào
 
Nguyên tắc kế toán
 
- Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí phục vụ sản xuất, kinh doanh chung phát sinh ở phân xưởng, bộ phận, đội, công trường,...phục vụ sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ
 
- Riêng đối với hoạt động kinh doanh xây lắp, khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp còn tính trên cả lương của công nhân trực tiếp xây,
 
-Tài khoản 627 chỉ sử dụng ở các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, nông, lâm, ngư nghiệp, XDCB, giao thông, bưu điện, du lịch, dịch vụ.
 
- Chi phí sản xuất chung phản ánh trên TK 627 phải được hạch toán chi tiết theo 2 loại
 
- Trường hợp một quy trình sản xuất ra nhiều loại sản phẩm trong cùng một khoảng thời gian mà chi phí sản xuất chung của mỗi loại sản phẩm không được phản ánh một cách tách biệt,
 
- Tài khoản 627 không sử dụng cho hoạt động kinh doanh thương mại.

Kết cấu của tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung

Bên Nợ: Các chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ.
 
Bên Có:
 
- Các khoản ghi giảm chi phí sản xuất chung;
 
- Kết chuyển chi phí sản xuất chung vào bên Nợ tài khoản 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang" hoặc vào bên Nợ TK 631 “Giá thành sản xuất”.
 
Tài khoản 627 không có số dư cuối kỳ.

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

- Khi tính tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp phải trả cho nhân viên của phân xưởng; tiền ăn giữa ca của nhân viên quản lý phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất, ghi:
 
Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (6271)
 
Có TK 334 - Phải trả người lao động.
 
- Khi xuất vật liệu dùng chung cho phân xưởng, như sửa chữa, bảo dưỡng TSCĐ dùng cho quản lý điều hành hoạt động của phân xưởng, ghi:
 
Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (6272)
 
Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu.
 
- Khi xuất công cụ, dụng cụ sản xuất có tổng giá trị lớn sử dụng cho phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất, phải phân bổ dần, ghi:
 
Nợ TK 242 - Chi phí trả trước
 
Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ.
 
Trích khấu hao máy móc, thiết bị, nhà xưởng sản xuất,... thuộc phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất, ghi:
 
Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (6274)
 
Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.
 
Trường hợp sử dụng phương pháp trích trước hoặc phân bổ dần số đã chi về chi phí sửa chữa lớn TSCĐ thuộc phân xưởng, tính vào chi phí sản xuất chung:
 
- Khi chi phí sửa chữa lớn TSCĐ thực tế phát sinh, ghi:
 
Nợ TK 2413 - Sửa chữa lớn TSCĐ
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
 
Có các TK 331, 111, 112,...
 
- Khi trích trước hoặc phân bổ dần số đã chi về chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, ghi:
 
Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (6273)
 
Có các TK 352, 242.
 
- Định kỳ, tính, trích khấu hao TSCĐ cho thuê hoạt động vào chi phí SXKD, ghi:
 
Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung
 
Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (hao mòn TSCĐ cho thuê hoạt động).
 
- Khi phát sinh chi phí sửa chữa, bảo hành công trình xây lắp, ghi:
 
Nợ các TK 621, 622, 623, 627
 
Có các TK 111, 112, 152, 214, 334,...
 
Cuối kỳ kế toán, xác định lãi tiền vay phải trả, đã trả được vốn hoá cho tài sản sản xuất dở dang, khi trả lãi tiền vay, ghi:
 
Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (tài sản đang sản xuất dở dang)
 
Có các TK 111, 112
 
Có TK 242 - Chi phí trả trước (nếu trả trước lãi vay).
 
Có TK 335 - Chi phí phải trả (lãi tiền vay phải trả)
 
- Khi phát sinh chi phí sản xuất chung sử dụng chung cho hợp đồng hợp tác kinh doanh, căn cứ hoá đơn và các chứng từ liên quan, ghi:
 
Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (chi tiết cho từng hợp đồng)
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
 
Có các TK 111, 112, 331…
 
- Đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên, cuối kỳ kết chuyển chi phí sản xuất chung, ghi:
 
Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (chi phí SXC cố định không phân bổ)
 
Có TK 627 - Chi phí sản xuất chung.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn