KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Tài khoản 631 - Giá thành sản xuất

Làm sao để hạch toán và Định khoản tài khoản 631 - Giá thành sản xuất theo tt200/ntc  được
 
1. Nguyên tắc kế toán
 
Tài khoản này dùng để phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ ở các đơn vị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải, bưu điện, du lịch, khách sạn,
 
Đối với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên không sử dụng tài khoản này.
 
- Chi phí nhân công trực tiếp;
 
- Chi phí sản xuất chung.
 
- Chi phí bán hàng;
 
- Chi phí tài chính;
 
- Chi sự nghiệp.

Kết cấu của tài khoản 631 - Giá thành sản xuất

Bên Nợ:
 
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dịch vụ dở dang đầu kỳ;
 
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dịch vụ thực tế phát sinh trong kỳ.
 
Bên Có:
 
- Giá thành sản phẩm nhập kho, dịch vụ hoàn thành kết chuyển vào tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán”.
 
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dịch vụ dở dang cuối kỳ kết chuyển vào tài khoản 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang”.
Tài khoản 631 không có số dư cuối kỳ.

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Kết chuyển chi phí sản xuất, kinh doanh, chi phí dịch vụ dở dang đầu kỳ vào bên Nợ tài khoản 631 “Giá thành sản xuất”, ghi:
 
Nợ TK 631 - Giá thành sản xuất
 
Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.
 
Giá thành sản phẩm nhập kho, dịch vụ hoàn thành, ghi:
 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
 
Có TK 631 - Giá thành sản xuất.
 
Cuối kỳ kế toán, tiến hành kiểm kê và xác định giá trị sản phẩm, dịch vụ dở dang cuối kỳ, ghi;
 
Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
 
Có TK 631 - Giá thành sản xuất.
 
 Cuối kỳ, tính toán phân bổ và kết chuyển chi phí sản xuất chung vào tài khoản giá thành sản xuất theo từng loại sản phẩm, lao vụ, dịch vụ,… ghi:
 
Nợ TK 631 - Giá thành sản xuất
 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (chi phí SXC cố định không được phân bổ)
 
Có TK 627 - Chi phí sản xuất chung.
 
 
Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vào tài khoản giá thành sản xuất, ghi:
 
Nợ TK 631 - Giá thành sản xuất
 
Có TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp.
 
 Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp vào tài khoản giá thành sản xuất, ghi:
 
Nợ TK 631 - Giá thành sản xuất
 
Có TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.

 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn