KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng

Hướng dẫn bạn hạch toán và Định khoản tài khoản 641 - Chi phí bán hàng kết chuyển cân đối lãi lỗ
 
Nguyên tắc kế toán
 
- Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ, bao
 
- Các khoản chi phí bán hàng không được coi là chi phí tính thuế TNDN theo quy định của Luật thuế nhưng có đầy đủ hóa đơn chứng từ
 
- Tài khoản 641 được mở chi tiết theo từng nội dung chi phí như: Chi phí nhân viên, vật liệu, bao bì, dụng cụ, đồ dùng, khấu hao TSCĐ; dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác.

 Kết cấu của tài khoản 641 - Chi phí bán hàng

Bên Nợ: Các chi phí phát sinh liên quan đến quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ.
 
Bên Có:
 
- Khoản được ghi giảm chi phí bán hàng trong kỳ;
 
- Kết chuyển chi phí bán hàng vào tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh" để tính kết quả kinh doanh trong kỳ.
 
Tài khoản 641 không có số dư cuối kỳ.
 

 Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

-  Giá trị vật liệu, dụng cụ phục vụ cho quá trình bán hàng, ghi:
 
Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng
 
Có các TK 152, 153, 242.
 
- Tính tiền lương, phụ cấp, tiền ăn giữa ca và tính, trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, các khoản hỗ trợ khác
 
Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng
 
Có các TK 334, 338,...
 
- Trích khấu hao TSCĐ của bộ phận bán hàng, ghi:
 
Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng
 
Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.
 
+ Khi trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ vào chi phí bán hàng, ghi:
 
Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng
 
Có TK 335 - Chi phí phải trả (nếu việc sửa chữa đã thực hiện trong kỳ nhưng chưa nghiệm thu hoặc chưa có hóa đơn).
 
Có TK 352 - Dự phòng phải trả (Nếu đơn vị trích trước chi phí sửa chữa cho TSCĐ theo yêu cầu kỹ thuật phải bảo dưỡng, duy tu định kỳ)
 
-  Chi phí điện, nước mua ngoài, chi phí thông tin (điện thoại, fax...) ghi:
 
Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
 
Có các TK 111, 112, 141, 331,...
 
+ Khi chi phí sửa chữa lớn TSCĐ thực tế phát sinh, ghi:
 
Nợ các TK 335, 352
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
 
Có các TK 331, 241, 111, 112, 152,...
 
+ Trường hợp số dự phòng phải trả cần lập ở kỳ kế toán này nhỏ hơn số dự phòng phải trả về bảo hành sản phẩm:
 
Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả
 
Có TK 641 - Chi phí bán hàng (6415).
 
- Trường hợp xuất sản phẩm, hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, không kèm theo các điều kiện khác như phải mua sản phẩm, hàng hóa, ghi:
 
Nợ TK 641- Chi phí bán hàng (chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá)
 
Có các TK 155, 156.
 
-  Đối với sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng nội bộ cho hoạt động bán hàng, căn cứ vào chứng từ liên quan, kế toán ghi:
 
Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (6412, 6413, 6417, 6418)
 
Có các TK 155, 156 (chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá).
 
- Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng cho khách hàng bên ngoài doanh nghiệp được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh:
 
Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá)
 
Có các TK 152, 153, 155, 156.
 
Nếu phải kê khai thuế GTGT đầu ra, ghi:
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
 
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.
 
-  Số tiền phải trả cho đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu ghi:
 
Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
 
Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388).
 
-  Hoa hồng bán hàng bên giao đại lý phải trả cho bên nhận đại lý, ghi:
 
Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
 
Có TK 131 - Phải thu của khách hàng.
 
- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ vào tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh", ghi:
 
Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
 
Có TK 641 - Chi phí bán hàng.
 

Bình luận

Vuong Văn vượng
2018-09-24 09:55:47

TSCĐ vô hình không dịch vụ kiểm tra sổ sách ở bắc ninh của doanh nghiệp; tương tự được xác dịch vụ dọn dẹp sổ sách ở hải dương đến quyền sở định theo giá trị sơ đồ tổng hợp thuế gtgt đầu vào hữu vốn hợp lý của tài sản Canon LBP 2900 Driver trả thêm nhận về hoặc bằng Mẹo sử dụng hàm IF trong excel tương đương tiền

Vuong Văn vượng
2019-01-04 07:36:58

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn