KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Hướng dẫn bạn các phương pháp hạch toán và Định khoản tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp theo tt200
 
1. Nguyên tắc kế toán
 
a) Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp : tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,...bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên
 
b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp không được coi là chi phí tính thuế TNDN theo quy định của Luật thuế nhưng có đầy đủ hóa đơn chứng từ
 
c) Tài khoản 642 được mở chi tiết theo từng nội dung chi phí theo quy định.

Kết cấu của tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

Bên Nợ:
 
- Các chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế phát sinh trong kỳ;
 
- Số dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (Chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này lớn hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết);
 
Bên Có:
 
- Các khoản được ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp;
 
- Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp vào tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh".
 
Tài khoản 642 không có số dư cuối kỳ.
 

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Tiền lương, tiền công, phụ cấp và các khoản khác phải trả cho nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp, trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp ghi:
 
Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6421)
 
Có các TK 334, 338.
 
- Trị giá dụng cụ, đồ dùng văn phòng xuất dùng ghi:
 
Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6423)
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
 
Có TK 153 - Công cụ. dụng cụ
 
Có các TK 111, 112, 331,...
 
- Giá trị vật liệu xuất dùng, hoặc mua: xăng, dầu, mỡ để chạy xe, vật liệu dùng cho sửa chữa TSCĐ chung của doanh nghiệp,..., ghi:
 
Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6422)
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu được khấu trừ)
 
Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu
 
Có các TK 111, 112, 242, 331,...
 
- Trích khấu hao TSCĐ dùng như: Nhà cửa, vật kiến trúc, kho tàng, thiết bị truyền dẫn,..., ghi:
 
Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6424)
 
Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.
 
- Trường hợp số dự phòng phải thu khó đòi ghi:
 
Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6426)
 
Có TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2293).
 
-  Khi trích lập dự phòng phải trả về chi phí tái cơ cấu doanh nghiệp ghi:
 
Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp
 
Có TK 352 - Dự phòng phải trả.
 
- Tiền điện thoại, điện, nước mua ngoài phải trả, chi phí sửa chữa TSCĐ một lần với giá trị nhỏ, ghi:
 
Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6427)
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
 
Có các TK 111, 112, 331, 335,...
 
- Khi chi phí sửa chữa lớn TSCĐ thực tế phát sinh, ghi:
 
Nợ các TK 335, 352
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
 
Có các TK 331, 241, 111, 112, 152,...
 
- Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ phải tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi:
 
Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp
 
Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332).
 
- Khi phát sinh các khoản ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi:
 
Nợ các TK 111, 112,...
 
Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp.
 
+ Trường hợp khoản phải thu quá hạn chưa được lập dự phòng phải thu khó đòi, ghi:
 
Nợ các TK 111, 112 (theo giá bán thoả thuận)
 
Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (phần tổn thất còn lại)
 
Có các TK 131, 138,...
 
+ Trường hợp khoản phải thu khó đòi đã được lập dự phòng nhưng số dự phòng không đủ bù đắp tổn thất, khi bán nợ phải thu thì số tổn thất còn lại được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi:
 
Nợ các TK 111, 112 (theo giá bán thoả thuận)
 
Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2293) (phần đã trích lập dự phòng cho các khoản nợ quá hạn này)
 
Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (phần tổn thất còn lại)
 
Có các TK 131, 138...
 
-  Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp tính vào tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ, ghi:
 
Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
 
Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp.
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn