KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Tài khoản 811 - Chi phí khác

Hướng dẫn bạn Hạch toán tài khoản 811-Chi phí khác kết chuyển lãi lỗ trong doanh nghiệp theo tt200/btc
 
1. Nguyên tắc kế toán
 
 Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của các doanh nghiệp.
 
 
- Các khoản chi phí không được coi là chi phí tính thuế TNDN theo quy định của Luật thuế nhưng có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đã hạch toán đúng theo Chế độ kế toán thì không được ghi giảm chi phí kế toán mà chỉ điều chỉnh trong quyết toán thuế TNDN để làm tăng số thuế TNDN phải nộp.

Kết cấu của tài khoản 811 - Chi phí khác

Bên Nợ: Các khoản chi phí khác phát sinh.
 
Bên Có: Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ vào tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.
Tài khoản 811 không có số dư cuối kỳ.
 

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

 
- Ghi nhận thu nhập khác do nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi:
 
Nợ các TK 111, 112, 131,...
 
Có TK 711 - Thu nhập khác
 
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) (nếu có).
 
- Ghi nhận các chi phí phát sinh cho hoạt động nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi:
 
Nợ TK 811 - Chi phí khác
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)
 
Có các TK 111, 112, 141,...
 
- Khi phá dỡ TSCĐ, ghi:
 
Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)
 
Nợ TK 811 - Chi phí khác (giá trị còn lại)
 
Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá)
 
Có TK 213 - TSCĐ vô hình (nguyên giá).
 
- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí khác phát sinh trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh, ghi:
 
Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
 
Có TK 811 - Chi phí khác
 
- Hạch toán các khoản tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt vi phạm hành chính, ghi:
 
Nợ TK 811 - Chi phí khác
 
Có các TK 111, 112
 
Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3339)
 
Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác.
 
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn