Tài khoản 133 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

Tài khoản 133 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

Hạch toán và Định khoản Tài khoản 133 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ mới nhất theo thông tư 200/BTC

0982.686.028