Kế toán tiền lương là gì?

 
Kế toán tiền lương là phương pháp kế toán cho biên chế. Bảng lương là chi tiêu tổng hợp về tiền lương và tiền lương phát sinh bởi một doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Nó cũng có thể tham khảo danh sách các nhân viên đưa ra chi tiết về mức lương của mình.
 
Biên chế bao gồm tổng tiền lương do các loại thuế lao động và sử dụng lao động. Việc trả tiền nhuận được chia thành lương ròng thực nhận của người lao động và các khoản trích làm từ tổng mức lương cho nhân viên thuế và các khoản khấu trừ khác như đóng góp lương hưu, các khoản đóng góp chăm sóc sức khỏe, và đăng ký công đoàn.
 
Trong kế toán tiền lương, điều quan trọng là phải phân biệt giữa nhân viên thuế được khấu trừ từ các nhân viên thu tiền và do đó được trả tiền bởi các nhân viên, và sử dụng lao động loại thuế ngoài tổng mức lương và thanh toán các nhà tuyển dụng.
 
Cả hai loại thuế biên chế thường được thu thập bằng cách sử dụng lao động và trả tiền trên cho cơ quan thuế có liên quan.
3.80.60.248

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn